Chi tiết bài viết

Target Facebook Chuyên Sâu

*Điều Kiện Cần Để Quảng Cáo Facebook Tiếp Cận Là Gì?

Số 1. Bắt buộc phải có một Fanpage Facebook (Không phải trang Facebook cá nhân).

Số 2. Cập nhật ảnh nền, ảnh bìa thật đẹp.

Số 3. Viết nội dung bài viết, chỉnh sử hình ảnh thật đẹp đăng lên Fanpage.

Số 4. Xác định nhóm đối tượng khách hàng thật kỹ để xác định mục tiêu để cài đặt quảng cáo.

Cách Target Facebook:

1 - Ngân Sách Hàng Ngày: Ví dụ Bạn Chi Mỗi Ngày 500.000 VNĐ Để Chạy Quảng Cáo Facebook.

2 - Vị Trí: Ví Dụ Sản Phẩm Của Bạn Bán Ở Việt Nam Hoặc Các Thành Phố Như Hồ Chí Minh, Hà Nội,... 

3 - Giới Tính: Bao Gồm Nam, Nữ Hoặc Bạn Chọn Cả 2 Cũng Được.

4 - Độ Tuổi: Facebook Cho Bạn Nhắm Từ 13 Tuổi Trở Lên. Tuỳ Vào Sản Phẩm Mà Bạn Chọn Độ Tuổi Khác Nhau.

5 - Nhân Khẩu Học: Các Hạng Mục Chính Sau:

5.1 - Học Vấn: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

5.1.1 - Bằng cao đẳng:

5.1.2 - Bằng cấp chuyên môn:

Quy mô: 1.711.057

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Bằng cấp chuyên môn

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng cấp chuyên môn.

5.1.3 - Bằng thạc sĩ:

Quy mô: 48.774.472

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Bằng thạc sĩ

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng thạc sĩ.

5.1.4 - Bằng tiến sỹ:

Quy mô: 1.230.016

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Bằng tiến sỹ

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Bằng tiến sỹ.  

5.1.5 - Không xác định:

Quy mô: 37

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Không xác định

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Không xác định.        

5.1.6 - Trường cao học nào đó:

Quy mô: 6.499.833

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Trường cao học nào đó

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Trường cao học nào đó.

5.1.7 - Trường trung học nào đó:

Quy mô: 73.674.090

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Trường trung học nào đó

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Trường trung học nào đó.

5.1.8 - Trường đại học nào đó:

Quy mô: 108.608.880

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Trường đại học nào đó

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Trường đại học nào đó.        

5.1.9 - Tốt nghiệp trung học:

Quy mô: 73.674.090

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Trường trung học nào đó

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Trường trung học nào đó.

5.1.10 - Tốt nghiệp đại học:

Quy mô: 108.608.880

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Trường đại học nào đó

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là.

5.1.11 - Đang học cao học:

Quy mô: 2.200.302

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Đang học cao học

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Đang học cao học.

5.1.12 - Đang học trung học:

Quy mô: 7.358.382

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Đang học trung học

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Đang học trung học.

5.1.13 - Đang học đại học:

Quy mô: 27.135.832

Nhân khẩu học > Học vấn > Trình độ học vấn > Đang học đại học

Mô tả: Những người cho biết trình độ học vấn cao nhất của mình là Đang học đại học.

5.2 - Tài Chính: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

5.2.1 - Thu nhập của hộ gia đình: top 10% số mã ZIP (Hoa Kỳ):

Quy mô: 19.093.632

Nhân khẩu học > Tài chính > Thu nhập > Thu nhập của hộ gia đình: top 10% số mã ZIP (Hoa Kỳ)

Mô tả: Những người sống trong top 10% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.

5.2.2 - Thu nhập của hộ gia đình: top 10%-25% số mã ZIP (Hoa Kỳ):

Quy mô: 26.222.528

Nhân khẩu học > Tài chính > Thu nhập > Thu nhập của hộ gia đình: top 10%-25% số mã ZIP (Hoa Kỳ)

Mô tả: Những người sống trong top 10%-25% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.

5.2.3 - Thu nhập của hộ gia đình: top 25%-50% số mã ZIP (Hoa Kỳ):

Quy mô: 33.039.840

Nhân khẩu học > Tài chính > Thu nhập > Thu nhập của hộ gia đình: top 25%-50% số mã ZIP (Hoa Kỳ)

Mô tả: Những người sống trong top 25%-50% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.

5.2.4 - Thu nhập của hộ gia đình: top 5% số mã ZIP (Hoa Kỳ):

Quy mô: 9.099.804

Nhân khẩu học > Tài chính > Thu nhập > Thu nhập của hộ gia đình: top 5% số mã ZIP (Hoa Kỳ)

Mô tả: Những người sống trong top 5% số mã ZIP của Hoa Kỳ theo thu nhập bình quân của hộ gia đình dựa trên thông tin công khai.

5.3 Sự Kiện Trong Đời: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

5.3.1 - Công việc mới :

Quy mô: 178.152

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Công việc mới

Mô tả: Những người đã cập nhật vị trí công việc mới trên trang cá nhân của họ trong 6 tháng qua.

5.3.2 - Mối quan hệ mới:

Quy mô: 3.738.079

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Mối quan hệ mới

Mô tả: Những người đã cập nhật mối quan hệ mới trên trang cá nhân của họ trong 6 tháng qua.

5.3.3 - Mới kết hôn (6 tháng):

Quy mô: 3.669.607

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Mới kết hôn (6 tháng)

Mô tả: Những người vừa đính hôn chưa đến 6 tháng.

5.3.4 - Mới đính hôn (1 năm):

Quy mô: 6.088.405

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Mới đính hôn (1 năm)

Mô tả: Người đã đính hôn chưa đến 1 năm.

5.3.5 - Mới đính hôn (3 tháng):

Quy mô: 2.164.083

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Mới đính hôn (3 tháng)

Mô tả: Những người vừa đính hôn chưa đến 3 tháng.

5.3.6 - Ngày kỷ niệm trong vòng 30 ngày:

Quy mô: 6.616.000

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Ngày kỷ niệm > Ngày kỷ niệm trong vòng 30 ngày

Mô tả: Người có ngày kỷ niệm mối quan hệ (đám cưới, chung sống, v.v.) diễn ra trong vòng 30 ngày tới. 

5.3.7 - Ngày kỷ niệm trong vòng từ 31-60 ngày:

Quy mô: 8.111.218

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Ngày kỷ niệm > Ngày kỷ niệm trong vòng từ 31-60 ngày

Mô tả: Người có ngày kỷ niệm mối quan hệ (đám cưới, chung sống, v.v.) diễn ra trong vòng từ 31-60 ngày tới.

5.3.8 - Người mới kết hôn (1 năm):  

Quy mô: 19.310.447

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Người mới kết hôn (1 năm)

Mô tả: Những người kết hôn chưa đến 1 năm.

5.3.9 - Người mới kết hôn (3 tháng):

Quy mô: 5.158.492

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Người mới kết hôn (3 tháng)

Mô tả: Những người vừa kết hôn chưa đến 3 tháng.

5.3.10 - Người mới kết hôn (6 tháng):

Quy mô: 10.963.089

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Người mới kết hôn (6 tháng)

Mô tả: Những người vừa kết hôn chưa đến 6 tháng

5.3.11 - Người vừa chuyển nhà gần đây:

Quy mô: 835.050

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Người vừa chuyển nhà gần đây

Mô tả: Những người đã cập nhật tỉnh/thành phố hiện tại mới trên trang cá nhân của họ trong 6 tháng qua. 

5.3.12 - Xa gia đình:

Quy mô: 157.783.165

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Xa gia đình

Mô tả: Người sống xa gia đình.

5.3.13 - Xa quê hương:

Quy mô: 157.783.165

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Xa quê hương

Mô tả: Những người xa quê.       

5.3.14 - Yêu xa:

Quy mô: 9.266.859

Nhân khẩu học > Sự kiện trong đời > Yêu xa

Mô tả: Những người yêu xa.

5.4 - Cha Mẹ: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

5.4.1 - Cha mẹ (Tất cả):

Quy mô: 283.471.138

Nhân khẩu học > Cha mẹ > Tất cả Cha mẹ > Cha mẹ (Tất cả)

Mô tả: Những người có khả năng là phụ huynh.   

5.4.2 - Cha mẹ có con bắt đầu học tiểu học (06-08 tuổi):

Quy mô: 9.938.697

Nhân khẩu học > Cha mẹ > Tất cả Cha mẹ > Cha mẹ có con bắt đầu học tiểu học (06-08 tuổi)

Mô tả: Những người có khả năng là phụ huynh và có con ở độ tuổi bắt đầu đi học.

5.4.3 - Cha mẹ có con chưa đủ tuổi đến trường (3 - 5 tuổi):       

Quy mô: 6.090.031

Nhân khẩu học > Cha mẹ > Tất cả Cha mẹ > Cha mẹ có con chưa đủ tuổi đến trường (3 - 5 tuổi)

Mô tả: Những người có khả năng là phụ huynh đang có con dưới 5 tuổi.

5.4.4 - Cha mẹ có con dưới 13 tuổi (09-12 tuổi):

Quy mô: 12.729.292

Nhân khẩu học > Cha mẹ > Tất cả Cha mẹ > Cha mẹ có con dưới 13 tuổi (09-12 tuổi)

Mô tả: Những người có khả năng là phụ huynh và có con dưới 13 tuổi.

5.4.5 - Cha mẹ có con lớn (18-26 tuổi):      

Quy mô: 70.416.909

Nhân khẩu học > Cha mẹ > Tất cả Cha mẹ > Cha mẹ có con lớn (18-26 tuổi)

Mô tả: Những người có khả năng là phụ huynh có con đã thành niên.

5.4.6 - Cha mẹ có con nhỏ (01-02 tuổi):     

Quy mô: 3.422.586

Nhân khẩu học > Cha mẹ > Tất cả Cha mẹ > Cha mẹ có con nhỏ (01-02 tuổi)

Mô tả: Những người có khả năng là phụ huynh và có con mới biết đi.

5.4.7 - Cha mẹ có con ở tuổi vị thành niên (13-18 tuổi):     

Quy mô: 27.192.462

Nhân khẩu học > Cha mẹ > Tất cả Cha mẹ > Cha mẹ có con ở tuổi vị thành niên (13-18 tuổi)

Mô tả: Những người có khả năng là phụ huynh đang có con thuộc lứa tuổi teen.

5.4.8 - Người mới làm cha mẹ (0-12 tháng):

Quy mô: 5.339.591

Nhân khẩu học > Cha mẹ > Tất cả Cha mẹ > Người mới làm cha mẹ (0-12 tháng)

Mô tả: Những người có khả năng là phụ huynh và có con 0-12 tháng tuổi.

5.5 - Mối Quan Hệ: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

5.5.1 - Chung sống có đăng ký:

Quy mô: 2.616.875

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Chung sống có đăng ký

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Chung sống có đăng ký trên trang cá nhân Facebook. 

5.5.2 – Góa:

Quy mô: 6.444.920

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Góa

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Góa trên trang cá nhân Facebook.

5.5.3 - Không xác định:

Quy mô: 1.750.102.633

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Không xác định

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Không xác định trên trang cá nhân Facebook.

5.5.4 - Ly thân:

Quy mô: 5.851.870

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Ly thân

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Ly thân trên trang cá nhân Facebook.

5.5.5 - Phức tạp:

Quy mô: 16.178.815

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Phức tạp

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Phức tạp trên trang cá nhân Facebook.

5.5.6 - Quan hệ chung sống:

Quy mô: 4.857.967

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Quan hệ chung sống

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Quan hệ chung sống trên trang cá nhân Facebook.

5.5.7 - Tìm hiểu:

Quy mô: 10.274.311

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Tìm hiểu

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Tìm hiểu trên trang cá nhân Facebook.

5.5.8 - Đang hẹn hò:

Quy mô: 137.812.504

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Đang hẹn hò

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Đang hẹn hò trên trang cá nhân Facebook.

5.5.9 - Đã kết hôn:

Quy mô: 330.477.327

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Đã kết hôn

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Đã kết hôn trên trang cá nhân Facebook.

5.5.10 - Đã ly hôn:

Quy mô: 6.847.572

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Đã ly hôn

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Đã ly hôn trên trang cá nhân Facebook.       

5.5.11 - Đã đính hôn:

Quy mô: 31.450.006

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Đã đính hôn

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Đã đính hôn trên trang cá nhân Facebook.

5.5.12 - Độc thân:

Quy mô: 332.125.211

Nhân khẩu học > Mối quan hệ > Tình trạng mối quan hệ > Độc thân

Mô tả: Những người đã liệt kê tình trạng quan hệ của mình là Độc thân trên trang cá nhân Facebook.

5.6 - Công Việc: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

5.6.1 - Cựu chiến binh (Hoa Kỳ):

Quy mô: 1.326.577

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Cựu chiến binh (Hoa Kỳ)

Mô tả: Người đã từng làm việc trong quân đội Hoa Kỳ.

5.6.2 - Doanh số:

Quy mô: 13.719.214

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Doanh số

Mô tả: Những người có vai trò trong lĩnh vực bán hàng. Ví dụ bao gồm: trợ lý bán hàng, quản lý bán lẻ, người môi giới bất động sản, chuyên viên tư vấn, đại diện dịch vụ khách hàng, nhân viên thu ngân, v.v.

5.6.3 - Dịch vụ bảo vệ:

Quy mô: 2.735.368

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Dịch vụ bảo vệ

Mô tả: Những người có vai trò trong dịch vụ bảo vệ. Ví dụ: nhân viên bảo vệ, cảnh vệ, vệ sỹ, cảnh sát, lính cứu hỏa, v.v.

        

5.6.4 - Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế:

Quy mô: 9.723.546

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế

Mô tả: Người có vai trò trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế. Ví dụ: bác sĩ ngoại khoa, nha sĩ, bác sĩ tim mạch, v.v.

        

5.6.5 - Dịch vụ cộng đồng và xã hội   :

Quy mô: 8.653.428

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Dịch vụ cộng đồng và xã hội

Mô tả: Người có vai trò trong dịch vụ cộng đồng và xã hội. Ví dụ: mục sư, nhân viên xã hội, cố vấn, chính trị gia, v.v.

 

5.6.6 - Dịch vụ hành chính:

Quy mô: 17.282.121

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Dịch vụ hành chính

Mô tả: Những người có vai trò trong lĩnh vực quản lý. Ví dụ: thư ký, trợ lý hành chính, trưởng phòng, trợ lý văn phòng, người quy hoạch căn hộ, trợ lý cá nhân, giám đốc chi nhánh, v.v.

        

5.6.7 - Dịch vụ kỹ thuật và CNTT:

Quy mô: 6.313.146

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Dịch vụ kỹ thuật và CNTT

Mô tả: Người có vai trò trong dịch vụ CNTT và kỹ thuật. Ví dụ: kỹ sư CNTT, nhà phát triển web, nhân viên tư vấn CNTT, v.v.

        

5.6.8 - Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa:

Quy mô: 6.307.165

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa

Mô tả: Người có vai trò trong dịch vụ lắp đặt và sửa chữa. Ví dụ: kỹ thuật viên, vận hành viên, thợ cơ khí, thợ hàn, v.v.

        

5.6.9 - Dịch vụ pháp lý:

Quy mô: 985.972

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Dịch vụ pháp lý

Mô tả: Người có vai trò trong dịch vụ pháp lý. Ví dụ: luật sư, luật sư công ty, đối tác, trợ lý luật sư, v.v.

        

5.6.10 - Dịch vụ vệ sinh và bảo dưỡng:

Quy mô: 2.606.594

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Dịch vụ vệ sinh và bảo dưỡng

Mô tả: Những người có vai trò trong lĩnh vực vệ sinh và bảo trì. Ví dụ: người coi nhà, quản gia, người làm vườn, người phụ việc, v.v.

        

5.6.11 - Giáo dục và thư viện:

Quy mô: 10.835.665

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Giáo dục và thư viện

Mô tả: Người có vai trò trong lĩnh vực giáo dục hoặc các thư viện. Ví dụ: nhà sư phạm, người hướng dẫn, giáo viên, giáo sư, giảng viên, trợ lý nghiên cứu, gia sư, nhân viên thư viện, hiệu trưởng, v.v..

        

5.6.12 - Khoa học đời sống, tự nhiên và xã hội:

Quy mô: 4.882.184

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Khoa học đời sống, tự nhiên và xã hội

Mô tả: Người có vai trò trong khoa học đời sống, tự nhiên và xã hội. Ví dụ: giáo sư, nhà hóa học, nhà tâm lý học, nhà địa chất, v.v.

 

5.6.13 - Kiến trúc và Công trình:

Quy mô: 5.907.229

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Kiến trúc và Công trình

Mô tả: Những người có vai trò trong lĩnh vực kiến trúc và kỹ thuật. Ví dụ bao gồm: kỹ sư phần mềm, kỹ thuật viên, kỹ sư điện, người chế tạo máy, v.v.

        

5.6.14 - Nghệ thuật, giải trí, thể thao và truyền thông:

Quy mô: 9.971.098

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Nghệ thuật, giải trí, thể thao và truyền thông

Mô tả: Những người có vai trò trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, thể thao và truyền thông. Ví dụ: nhiếp ảnh gia, nghệ sĩ, nam diễn viên, nữ diễn viên, ca sĩ, v.v.       

 

5.6.15 - Nhân viên chính phủ (toàn cầu):

Quy mô: 708.761

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Nhân viên chính phủ (toàn cầu)

Mô tả: Người có vai trò trong chính phủ.     

 

5.6.16 - Nông lâm ngư nghiệp:

Quy mô: 3.754.602

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Nông lâm ngư nghiệp

Mô tả: Người có vai trò trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Ví dụ: nông dân, lái xe, thủy thủ, thợ làm công việc sửa chữa nhỏ, v.v.       

 

5.6.17 - Quân đội (toàn cầu)      :

Quy mô: 946.836

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Quân đội (toàn cầu)

Mô tả: Những người đang ở trong quân ngũ.

 

5.6.18 - Quản lý:

Quy mô: 16.712.132

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Quản lý

Mô tả: Người có vai trò trong quản lý. Ví dụ: nhân viên quản lý, nhân viên giám sát, giám đốc, chủ tịch, v.v.        

 

5.6.19 - Sản xuất:

Quy mô: 10.844.264

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Sản xuất

Mô tả: Người có vai trò trong sản xuất. Ví dụ: thợ mỏ, thợ rèn, thợ rừng, v.v.

        

5.6.20 - Thực phẩm và nhà hàng:

Quy mô: 4.202.440

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Thực phẩm và nhà hàng

Mô tả: Những người có vai trò trong lĩnh vực thực phẩm và nhà hàng. Ví dụ bao gồm: nhân viên thu ngân, hầu bàn, bồi bàn nam, bồi bàn nữ, đầu bếp, nhân viên quán cà phê, nhân viên bếp, v.v.   

 

5.6.21 - Tài chính kinh doanh:

Quy mô: 7.223.965

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Tài chính kinh doanh

Mô tả: Người có vai trò trong kinh doanh và tài chính. Ví dụ: kế toán, quản lý khách hàng, kiểm toán, quản lý bán hàng, cố vấn tài chính, giám đốc tài chính, đại lý, đại diện, v.v.

        

5.6.22 - Tính toán và toán học:

Quy mô: 6.313.146

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Tính toán và toán học

Mô tả: Những người có vai trò trong lĩnh vực tính toán và toán học. Ví dụ bao gồm: nhà khoa học máy tính, nhà phân tích, nhà toán học, v.v.

        

5.6.23 - Vận tải và Di chuyển:

Quy mô: 5.781.956

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Vận tải và Di chuyển

Mô tả: Những người có vai trò trong lĩnh vực vận tải và di chuyển. Ví dụ: Tài xế, nhân viên vận hành, thuyền trưởng, tiếp viên hàng không, phi công, v.v.

        

5.6.24 – Xây dựng và khai thác:

Quy mô: 3.956.202

Nhân khẩu học > Công việc > Ngành > Xây dựng và khai thác

Mô tả: Những người có vai trò trong lĩnh vực xây dựng và khai thác. Ví dụ bao gồm: kỹ sư dịch vụ, kỹ sư điện, thợ xây, thợ cơ khí, người vận hành máy móc, v.v.

 

>>>>>Tuỳ Vào Sản Phẩm Mà Bạn Chọn Nhân Khẩu Học Khác Nhau.

 

 

6 – Sở Thích: Bao Gồm Các Hạng Mục Chính Sau: 

6.1 – Công Nghệ: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

6.1.1 - Bộ nhớ máy tính:

Quy mô: 40.837.171

Sở thích > Công nghệ > Máy tính > Bộ nhớ máy tính

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bộ nhớ máy tính

        

6.1.2 - Bộ xử lý máy tính:

Quy mô: 219.005.750

Sở thích > Công nghệ > Máy tính > Bộ xử lý máy tính

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bộ xử lý máy tính

        

6.1.3 - Lưu trữ mạng:

Quy mô: 21.964.864

Sở thích > Công nghệ > Máy tính > Lưu trữ mạng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Lưu trữ mạng

        

6.1.4 - Màn hình máy tính:

Quy mô: 170.602.240

Sở thích > Công nghệ > Máy tính > Màn hình máy tính

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Màn hình máy tính

        

6.1.5 - Máy chủ máy tính:

Quy mô: 102.836.250

Sở thích > Công nghệ > Máy tính > Máy chủ máy tính

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Máy chủ máy tính

        

6.1.6 - Máy tính bảng:

Quy mô: 602.840.280

Sở thích > Công nghệ > Máy tính > Máy tính bảng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Máy tính bảng

        

6.1.7 - Máy tính để bàn:

Quy mô: 183.358.650

Sở thích > Công nghệ > Máy tính > Máy tính để bàn

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Máy tính để bàn

        

6.1.8 - Phần mềm:

Quy mô: 1.088.486.340

Sở thích > Công nghệ > Máy tính > Phần mềm

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phần mềm

        

6.1.9 - Phần mềm miễn phí:

Quy mô: 660.274.570

Sở thích > Công nghệ > Máy tính > Phần mềm miễn phí

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phần mềm miễn phí

        

6.1.10 - Ổ cứng:

Quy mô: 143.802.770

Sở thích > Công nghệ > Máy tính > Ổ cứng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ổ cứng

 

6.1.11 - Bảng điều khiển trò chơi:

Quy mô: 418.788.087

Sở thích > Công nghệ > Điện tử gia dụng > Bảng điều khiển trò chơi

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bảng điều khiển trò chơi

        

6.1.12 - Các thiết bị GPS:

Quy mô: 29.344.667

Sở thích > Công nghệ > Điện tử gia dụng > Các thiết bị GPS

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Các thiết bị GPS

        

6.1.13 - Máy quay video:

Quy mô: 21.989.292

Sở thích > Công nghệ > Điện tử gia dụng > Máy quay video

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Máy quay video

        

6.1.14 - Máy ảnh:

Quy mô: 512.473.280

Sở thích > Công nghệ > Điện tử gia dụng > Máy ảnh

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Máy ảnh

        

6.1.15 - Người đặt kế hoạch:

Quy mô: 37.182.852

Sở thích > Công nghệ > Điện tử gia dụng > Người đặt kế hoạch

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Người đặt kế hoạch

        

6.1.16 - Thiết bị âm thanh:

Quy mô: 51.724.371

Sở thích > Công nghệ > Điện tử gia dụng > Thiết bị âm thanh

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thiết bị âm thanh

        

6.1.17 - Thiết bị đọc sách điện tử:

Quy mô: 53.656.832

Sở thích > Công nghệ > Điện tử gia dụng > Thiết bị đọc sách điện tử

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thiết bị đọc sách điện tử

        

6.1.18 - Truyền hình:

Quy mô: 1.266.951.640

Sở thích > Công nghệ > Điện tử gia dụng > Truyền hình

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Truyền hình

        

6.1.19 - Trình chơi nhạc di động:

Quy mô: 8.195.260

Sở thích > Công nghệ > Điện tử gia dụng > Trình chơi nhạc di động

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trình chơi nhạc di động

        

6.1.20 - Điện thoại di động:

Quy mô: 1.184.286.910

Sở thích > Công nghệ > Điện tử gia dụng > Điện thoại di động

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Điện thoại di động

        

6.1.21 - Điện thoại thông minh:

Quy mô: 928.704.440

Sở thích > Công nghệ > Điện tử gia dụng > Điện thoại thông minh

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Điện thoại thông minh

 

 

6.2 - Gia Đình Và Các Mối Quan Hệ: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau: 

6.2.1 - Gia đình:

Quy mô: 1.211.170.550

Sở thích > Gia đình và các mối quan hệ > Gia đình

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Gia đình

        

6.2.2 - Hôn nhân:

Quy mô: 274.759.170

Sở thích > Gia đình và các mối quan hệ > Hôn nhân

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hôn nhân

        

6.2.3 - Hẹn hò   :

Quy mô: 303.287.110

Sở thích > Gia đình và các mối quan hệ > Hẹn hò

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hẹn hò

 

6.2.4 - Làm cha:

Quy mô: 414.742.600

Sở thích > Gia đình và các mối quan hệ > Làm cha

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Làm cha

        

6.2.5 - Làm mẹ:

Quy mô: 821.326.680

Sở thích > Gia đình và các mối quan hệ > Làm mẹ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Làm mẹ

        

6.2.6 - Nuôi dạy con cái:

Quy mô: 334.330.482

Sở thích > Gia đình và các mối quan hệ > Nuôi dạy con cái

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nuôi dạy con cái

        

6.2.7 - Quan hệ bạn bè:

Quy mô: 842.520.990

Sở thích > Gia đình và các mối quan hệ > Quan hệ bạn bè

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Quan hệ bạn bè

 

        

6.2.8 - Đám cưới:

Quy mô: 358.545.870

Sở thích > Gia đình và các mối quan hệ > Đám cưới

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đám cưới

 

 

 6.3 - Giải Trí: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau: 

6.3.1 - Chương trình truyền hình thực tế:

Quy mô: 612.130.280

Sở thích > Giải trí > Chương trình truyền hình > Chương trình truyền hình thực tế

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Chương trình truyền hình thực tế

        

6.3.2 - Chương trình trò chơi truyền hình :

Quy mô: 130.206.250

Sở thích > Giải trí > Chương trình truyền hình > Chương trình trò chơi truyền hình

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Chương trình trò chơi truyền hình

 

6.3.3 - Hài kịch TV:

Quy mô: 251.991.970

Sở thích > Giải trí > Chương trình truyền hình > Hài kịch TV

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hài kịch TV

        

6.3.4 - Toạ đàm (talk show) trên TV:

Quy mô: 154.556.270

Sở thích > Giải trí > Chương trình truyền hình > Toạ đàm (talk show) trên TV

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Toạ đàm (talk show) trên TV

 

6.3.5 - Phim Bollywood:

Quy mô: 440.736.400

Sở thích > Giải trí > Phim > Phim Bollywood

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phim Bollywood

        

6.3.6 - Phim chính kịch:

Quy mô: 556.754.060

Sở thích > Giải trí > Phim > Phim chính kịch

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phim chính kịch

        

6.3.7 - Phim giả tưởng:

Quy mô: 417.542.690

Sở thích > Giải trí > Phim > Phim giả tưởng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phim giả tưởng

        

6.3.8 - Phim hoạt hình:

Quy mô: 492.390.790

Sở thích > Giải trí > Phim > Phim hoạt hình

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phim hoạt hình

        

6.3.9 - Phim hài kịch:

Quy mô: 1.183.733.990

Sở thích > Giải trí > Phim > Phim hài kịch

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phim hài kịch

        

6.3.10 - Phim hành động:

Quy mô: 737.805.410

Sở thích > Giải trí > Phim > Phim hành động

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phim hành động

        

6.3.11 - Phim khoa học viễn tưởng:

Quy mô: 427.482.960

Sở thích > Giải trí > Phim > Phim khoa học viễn tưởng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phim khoa học viễn tưởng

        

6.3.12 - Phim kinh dị:

Quy mô: 650.412.560

Sở thích > Giải trí > Phim > Phim kinh dị

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phim kinh dị

        

6.3.13 - Phim tài liệu:

Quy mô: 517.760.530

Sở thích > Giải trí > Phim > Phim tài liệu

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phim tài liệu

        

6.3.14 - Sân khấu nhạc kịch:

Quy mô: 116.540.580

Sở thích > Giải trí > Phim > Sân khấu nhạc kịch

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Sân khấu nhạc kịch

 

6.3.15 - Ba lê:

Quy mô: 117.992.072

Sở thích > Giải trí > Sự kiện trực tiếp > Ba lê

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ba lê

        

6.3.16 - Buổi hòa nhạc:

Quy mô: 305.709.590

Sở thích > Giải trí > Sự kiện trực tiếp > Buổi hòa nhạc

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Buổi hòa nhạc

        

6.3.17 - Hộp đêm

Quy mô: 393.463.720

Sở thích > Giải trí > Sự kiện trực tiếp > Hộp đêm

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hộp đêm

        

6.3.18 - Kịch sân khấu

Quy mô: 241.975.180

Sở thích > Giải trí > Sự kiện trực tiếp > Kịch sân khấu

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Kịch sân khấu

        

6.3.19 - Lễ hội âm nhạc

Quy mô: 344.880.610

Sở thích > Giải trí > Sự kiện trực tiếp > Lễ hội âm nhạc

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Lễ hội âm nhạc

        

6.3.20 - Nhà hát        

Quy mô: 602.908.620

Sở thích > Giải trí > Sự kiện trực tiếp > Nhà hát

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhà hát

 

6.3.21 - Quán bar     

Quy mô: 345.798.543

Sở thích > Giải trí > Sự kiện trực tiếp > Quán bar

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Quán bar

 

6.3.22 - Tiệc tùng      

Quy mô: 451.734.843

Sở thích > Giải trí > Sự kiện trực tiếp > Tiệc tùng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tiệc tùng

 

6.3.23 - Vũ trường

Quy mô: 121.598.069

Sở thích > Giải trí > Sự kiện trực tiếp > Vũ trường

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Vũ trường

 

6.3.24 - Chơi đua      

Quy mô: 145.213.380

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Chơi đua

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Chơi đua

 

6.3.25 - Duyệt trò chơi      

Quy mô: 60.926.764

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Duyệt trò chơi

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Duyệt trò chơi

 

6.3.26 - Trò chơi Board Game  

Quy mô: 103.348.382

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi Board Game

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi Board Game

 

6.3.27 - Trò chơi chiến lược     

Quy mô: 67.360.221

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi chiến lược

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi chiến lược

 

6.3.28 - Trò chơi hành động

Quy mô: 179.890.000

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi hành động

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi hành động

        

6.3.29 - Trò chơi mô phỏng       

Quy mô: 108.787.080

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi mô phỏng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi mô phỏng

 

6.3.30 - Trò chơi nhập vai

Quy mô: 178.833.106

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi nhập vai

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi nhập vai

 

6.3.31 - Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi

Quy mô: 129.156.867

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi

        

6.3.32 - Trò chơi poker trực tuyến   

Quy mô: 177.732.460

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi poker trực tuyến

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi poker trực tuyến

 

6.3.33 - Trò chơi sòng bạc

Quy mô: 50.687.642

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi sòng bạc

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi sòng bạc

 

6.3.34 - Trò chơi thể thao 

Quy mô: 197.502.252

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi thể thao

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi thể thao

 

6.3.35 - Trò chơi trực tuyến     

Quy mô: 700.345.970

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi trực tuyến

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi trực tuyến

 

6.3.36 - Trò chơi trực tuyến nhiều người chơi 

Quy mô: 130.972.958

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi trực tuyến nhiều người chơi

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi trực tuyến nhiều người chơi

 

6.3.37 - Trò chơi xạ thủ góc nhìn thứ nhất

Quy mô: 657.109.980

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi xạ thủ góc nhìn thứ nhất

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi xạ thủ góc nhìn thứ nhất

 

6.3.38 - Trò chơi điện tử

Quy mô: 1.112.629.440

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi điện tử

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi điện tử

        

6.3.39 - Trò chơi điện tử giải đố

Quy mô: 338.826.750

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi điện tử giải đố

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi điện tử giải đố

        

6.3.40 - Trò chơi đoán chữ        

Quy mô: 73.499.970

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi đoán chữ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi đoán chữ

 

6.3.41 - Trò chơi đánh bài

Quy mô: 320.336.700

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Trò chơi đánh bài

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trò chơi đánh bài

 

6.3.42 - Đánh bạc

Quy mô: 389.777.490

Sở thích > Giải trí > Trò chơi > Đánh bạc

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đánh bạc

 

6.3.43 - Giai điệu và nhạc blue  

Quy mô: 786.955.980

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Giai điệu và nhạc blue

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Giai điệu và nhạc blue

 

6.3.44 - Nhạc Jazz    

Quy mô: 543.745.320

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc Jazz

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc Jazz

 

6.3.45 - Nhạc Rock

Quy mô: 1.128.342.490

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc Rock

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc Rock

        

6.3.46 - Nhạc blue     

Quy mô: 533.754.750

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc blue

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc blue

 

6.3.47 - Nhạc cổ điển

Quy mô: 381.344.400

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc cổ điển

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc cổ điển

 

6.3.48 - Nhạc hip hop

Quy mô: 969.478.170

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc hip hop

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc hip hop

        

6.3.49 - Nhạc nhảy

Quy mô: 335.878.130

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc nhảy

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc nhảy

        

6.3.50 - Nhạc phúc âm      

Quy mô: 387.926.240

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc phúc âm

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc phúc âm

 

6.3.51 - Nhạc pop     

Quy mô: 1.169.634.160

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc pop

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc pop

 

6.3.52 - Nhạc rock nặng    

Quy mô: 709.880.330

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc rock nặng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc rock nặng

 

6.3.53 - Nhạc tâm hồn      

Quy mô: 542.363.330

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc tâm hồn

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc tâm hồn

 

6.3.54 - Nhạc điện tử

Quy mô: 897.601.640

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc điện tử

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc điện tử

        

6.3.55 - Nhạc đồng quê     

Quy mô: 553.393.690

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Nhạc đồng quê

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhạc đồng quê

 

6.3.56 - Video âm nhạc

Quy mô: 1.158.917.740

Sở thích > Giải trí > Âm nhạc > Video âm nhạc

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Video âm nhạc

 

6.3.57 - Báo chí

Quy mô: 958.697.520

Sở thích > Giải trí > Đọc sách > Báo chí

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Báo chí

 

6.3.58 – Sách

Quy mô: 683.820.240

Sở thích > Giải trí > Đọc sách > Sách

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Sách

        

6.3.59 - Sách phi tiểu thuyết     

Quy mô: 43.148.741

Sở thích > Giải trí > Đọc sách > Sách phi tiểu thuyết

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Sách phi tiểu thuyết

 

6.3.60 - Sách tiểu thuyết   

Quy mô: 479.387.250

Sở thích > Giải trí > Đọc sách > Sách tiểu thuyết

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Sách tiểu thuyết

 

6.3.61 - Sách trực tuyến   

Quy mô: 431.216.150

Sở thích > Giải trí > Đọc sách > Sách trực tuyến

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Sách trực tuyến

 

6.3.62 - Tiểu thuyết lãng mạn   

Quy mô: 270.164.070

Sở thích > Giải trí > Đọc sách > Tiểu thuyết lãng mạn

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tiểu thuyết lãng mạn

 

6.3.63 - Tiểu thuyết thần bí      

Quy mô: 173.011.950

Sở thích > Giải trí > Đọc sách > Tiểu thuyết thần bí

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tiểu thuyết thần bí

 

6.3.64 - Truyện tranh

Quy mô: 265.809.969

Sở thích > Giải trí > Đọc sách > Truyện tranh

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Truyện tranh

        

6.3.65 - Tạp chí

Quy mô: 721.459.210

Sở thích > Giải trí > Đọc sách > Tạp chí

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tạp chí

 

6.3.66 – Văn học

Quy mô: 438.593.540

Sở thích > Giải trí > Đọc sách > Văn học

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Văn học

 

 

6.4 – Kinh Doanh Các Ngành Nghề: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

6.4.1 - Bán lẻ

Quy mô: 838.497.760

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Bán lẻ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bán lẻ

        

6.4.2 - Bất động sản 

Quy mô: 499.386.810

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Bất động sản

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bất động sản

 

6.4.3 - Cao học 

Quy mô: 662.512.630

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Cao học

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cao học

 

6.4.4 - Chăm sóc sức khỏe

Quy mô: 447.066.990

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Chăm sóc sức khỏe

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Chăm sóc sức khỏe

 

6.4.5 - Doanh nghiệp

Quy mô: 1.173.008.420

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Doanh nghiệp

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Doanh nghiệp

 

6.4.6 - Doanh nghiệp nhỏ 

Quy mô: 208.271.006

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Doanh nghiệp nhỏ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Doanh nghiệp nhỏ

 

6.4.7 - Doanh số       

Quy mô: 1.049.443.470

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Doanh số

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Doanh số

 

6.4.8 - Hàng không   

Quy mô: 193.316.450

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Hàng không

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hàng không

 

6.4.9 - Khoa học       

Quy mô: 705.993.360

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Khoa học

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Khoa học

 

6.4.10 - Khởi nghiệp

Quy mô: 449.477.162

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Khởi nghiệp

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Khởi nghiệp

        

6.4.11 - Kinh tế học

Quy mô: 363.091.300

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Kinh tế học

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Kinh tế học

        

6.4.12 - Kiến trúc     

Quy mô: 510.259.750

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Kiến trúc

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Kiến trúc

 

6.4.13 - Kỹ thuật

Quy mô: 552.151.120

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Kỹ thuật

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Kỹ thuật

 

6.4.14 - Ngân hàng bán lẻ 

Quy mô: 27.946.850

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Ngân hàng > Ngân hàng bán lẻ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ngân hàng bán lẻ

 

6.4.15 - Ngân hàng trực tuyến  

Quy mô: 106.494.200

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Ngân hàng > Ngân hàng trực tuyến

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ngân hàng trực tuyến

 

6.4.16 - Ngân hàng đầu tư

Quy mô: 38.475.693

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Ngân hàng > Ngân hàng đầu tư

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ngân hàng đầu tư

        

6.4.17 - Nông nghiệp

Quy mô: 458.126.550

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Nông nghiệp

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nông nghiệp

        

6.4.18 - Quản lý        

Quy mô: 390.893.840

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Quản lý

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Quản lý

 

6.4.19 - Quảng cáo

Quy mô: 547.950.040

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Quảng cáo

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Quảng cáo

 

6.4.20 - Tiếp thị

Quy mô: 712.060.990

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Tiếp thị

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tiếp thị

 

6.4.21 - Hiển thị quảng cáo       

Quy mô: 7.968.389

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Trực tuyến > Hiển thị quảng cáo

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hiển thị quảng cáo

 

6.4.22 - Marketing kỹ thuật số

Quy mô: 175.747.249

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Trực tuyến > Marketing kỹ thuật số

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Marketing kỹ thuật số

        

6.4.23 - Marketing trên mạng xã hội 

Quy mô: 99.236.446

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Trực tuyến > Marketing trên mạng xã hội

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Marketing trên mạng xã hội

 

6.4.24 - Mạng xã hội

Quy mô: 745.331.460

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Trực tuyến > Mạng xã hội

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Mạng xã hội

        

6.4.25 - Nơi lưu trữ trang web

Quy mô: 28.305.960

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Trực tuyến > Nơi lưu trữ trang web

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nơi lưu trữ trang web

        

6.4.26 - Phát triển web      

Quy mô: 53.704.234

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Trực tuyến > Phát triển web

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phát triển web

 

6.4.27 - Quảng cáo online

Quy mô: 183.934.801

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Trực tuyến > Quảng cáo online

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Quảng cáo online

        

6.4.28 - Thiết kế web        

Quy mô: 63.390.740

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Trực tuyến > Thiết kế web

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thiết kế web

 

6.4.29 - Tiếp thị qua Email       

Quy mô: 16.955.044

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Trực tuyến > Tiếp thị qua Email

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tiếp thị qua Email

 

6.4.30 - Tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm

Quy mô: 42.621.410

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Trực tuyến > Tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm

 

6.4.31 - Bảo hiểm      

Quy mô: 399.948.920

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Tài chính cá nhân > Bảo hiểm

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bảo hiểm

 

6.4.32 - Khoản vay có thế chấp

Quy mô: 169.568.320

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Tài chính cá nhân > Khoản vay có thế chấp

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Khoản vay có thế chấp

 

6.4.33 - Thẻ Tín Dụng       

Quy mô: 511.347.520

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Tài chính cá nhân > Thẻ Tín Dụng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thẻ Tín Dụng

 

6.4.34 - Đầu tư

Quy mô: 485.110.240

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Tài chính cá nhân > Đầu tư

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đầu tư

 

6.4.35 - Xây dựng     

Quy mô: 548.349.150

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Xây dựng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Xây dựng

 

6.4.36 – Điều dưỡng

Quy mô: 248.803.950

Sở thích > Kinh doanh và ngành nghề > Điều dưỡng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Điều dưỡng

 

6.5 – Mua Sắm Thời Trang: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

6.5.1 - Mỹ phẩm

Quy mô: 1.122.219.840

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Làm đẹp > Mỹ phẩm

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Mỹ phẩm

        

6.5.2 - Nước hoa       

Quy mô: 655.123.159

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Làm đẹp > Nước hoa

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nước hoa

 

6.5.3 - Spa

Quy mô: 692.447.158

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Làm đẹp > Spa

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Spa

 

6.5.4 - Sản phẩm dành cho tóc  

Quy mô: 853.475.880

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Làm đẹp > Sản phẩm dành cho tóc

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Sản phẩm dành cho tóc

 

6.5.5 - Thẩm mỹ viện        

Quy mô: 726.997.750

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Làm đẹp > Thẩm mỹ viện

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thẩm mỹ viện

 

6.5.6 - Xăm mình

Quy mô: 583.111.990

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Làm đẹp > Xăm mình

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Xăm mình

 

6.5.7 - Cửa hiệu nhỏ 

Quy mô: 626.566.874

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Mua sắm > Cửa hiệu nhỏ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cửa hiệu nhỏ

 

6.5.8 - Cửa hàng giảm giá

Quy mô: 462.854.404

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Mua sắm > Cửa hàng giảm giá

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cửa hàng giảm giá

 

6.5.9 - Hàng hóa cao cấp

Quy mô: 792.216.440

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Mua sắm > Hàng hóa cao cấp

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hàng hóa cao cấp

        

6.5.10 - Mua sắm trực tuyến    

Quy mô: 1.584.554.190

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Mua sắm > Mua sắm trực tuyến

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Mua sắm trực tuyến

 

6.5.11 - Phiếu giảm giá     

Quy mô: 679.494.660

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Mua sắm > Phiếu giảm giá

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Phiếu giảm giá

 

6.5.12 - Trung tâm mua sắm

Quy mô: 691.845.900

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Mua sắm > Trung tâm mua sắm

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trung tâm mua sắm

 

6.5.13 - Kính râm     

Quy mô: 435.725.841

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Phụ kiện thời trang > Kính râm

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Kính râm

 

6.5.14 - Trang sức

Quy mô: 848.815.080

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Phụ kiện thời trang > Trang sức

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trang sức

        

6.5.15 - Túi xách       

Quy mô: 486.104.143

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Phụ kiện thời trang > Túi xách

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Túi xách

 

6.5.16 - Váy liền thân

Quy mô: 674.294.881

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Phụ kiện thời trang > Váy liền thân

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Váy liền thân

 

6.5.17 - Giày     

Quy mô: 989.551.540

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Quần áo > Giày

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Giày

 

6.5.18 - Quần áo Trẻ em   

Quy mô: 307.958.535

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Quần áo > Quần áo Trẻ em

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Quần áo Trẻ em

 

6.5.19 - Quần áo nam       

Quy mô: 535.706.840

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Quần áo > Quần áo nam

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Quần áo nam

 

6.5.20 - Quần áo phụ nữ

Quy mô: 703.469.000

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Quần áo > Quần áo phụ nữ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Quần áo phụ nữ

 

6.5.21 - Đồ chơi

Quy mô: 565.069.780

Sở thích > Mua sắm và thời trang > Đồ chơi

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đồ chơi

 

6.6 - Môn Thể Thao Ngoài Trời: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

6.6.1 - Chèo thuyền

Quy mô: 90.071.208

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Giải trí ngoài trời > Chèo thuyền

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Chèo thuyền

        

6.6.2 - Câu cá

Quy mô: 327.678.880

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Giải trí ngoài trời > Câu cá

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Câu cá

        

6.6.3 - Cưỡi ngựa     

Quy mô: 120.997.666

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Giải trí ngoài trời > Cưỡi ngựa

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cưỡi ngựa

 

6.6.4 - Cắm trại

Quy mô: 282.367.427

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Giải trí ngoài trời > Cắm trại

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cắm trại

        

6.6.5 - Lướt sóng      

Quy mô: 148.497.444

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Giải trí ngoài trời > Lướt sóng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Lướt sóng

 

6.6.6 - Săn bắt

Quy mô: 237.454.680

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Giải trí ngoài trời > Săn bắt

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Săn bắt

        

6.6.7 - Đạp xe leo núi

Quy mô: 111.362.808

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Giải trí ngoài trời > Đạp xe leo núi

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đạp xe leo núi

 

6.6.8 - Bóng bầu dục Mỹ  

Quy mô: 491.295.730

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Bóng bầu dục Mỹ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bóng bầu dục Mỹ

 

6.6.9 - Bóng chuyền

Quy mô: 402.403.430

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Bóng chuyền

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bóng chuyền

        

6.6.10 - Bóng chày

Quy mô: 530.276.610

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Bóng chày

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bóng chày

        

6.6.11 - Bóng rổ        

Quy mô: 840.139.670

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Bóng rổ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bóng rổ

 

6.6.12 - Bóng đá đại học   

Quy mô: 125.411.570

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Bóng đá đại học

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bóng đá đại học

 

6.6.13 - Bơi lội 

Quy mô: 268.472.429

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Bơi lội

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bơi lội

 

6.6.14 - Chơi gôn      

Quy mô: 310.545.288

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Chơi gôn

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Chơi gôn

 

6.6.15 - Cuộc chạy đua maratông

Quy mô: 223.301.837

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Cuộc chạy đua maratông

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cuộc chạy đua maratông

        

6.6.16 - Cuộc thi tiếp sức ba môn      

Quy mô: 111.896.690

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Cuộc thi tiếp sức ba môn

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cuộc thi tiếp sức ba môn

 

6.6.17 - Hiệp hội bóng đá

Quy mô: 1.457.148.910

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Hiệp hội bóng đá

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hiệp hội bóng đá

        

6.6.18 - Quần vợt     

Quy mô: 387.902.520

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Quần vợt

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Quần vợt

 

6.6.19 - Trượt tuyết

Quy mô: 166.093.179

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Trượt tuyết

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trượt tuyết

        

6.6.20 - Trượt ván tuyết

Quy mô: 128.581.159

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Trượt ván tuyết

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trượt ván tuyết

        

6.6.21 – Đua ô tô

Quy mô: 371.838.851

Sở thích > Môn thể thao và ngoài trời > Thể thao > Đua ô tô

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đua ô tô

 

 

6.7 – Sở Thích Và Hoạt Động: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

6.7.1 - Chính trị        

Quy mô: 541.788.690

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Các vấn đề chính trị và xã hội > Chính trị

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Chính trị

 

6.7.2 - Cựu chiến binh      

Quy mô: 24.095.840

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Các vấn đề chính trị và xã hội > Cựu chiến binh

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cựu chiến binh

 

6.7.3 - Luật pháp      

Quy mô: 561.649.140

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Các vấn đề chính trị và xã hội > Luật pháp

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Luật pháp

 

6.7.4 - Môi trường luận    

Quy mô: 91.841.970

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Các vấn đề chính trị và xã hội > Môi trường luận

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Môi trường luận

 

6.7.5 - Tình nguyện

Quy mô: 90.267.570

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Các vấn đề chính trị và xã hội > Tình nguyện

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tình nguyện

        

6.7.6 - Tính bền vững       

Quy mô: 195.179.613

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Các vấn đề chính trị và xã hội > Tính bền vững

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tính bền vững

 

6.7.7 - Tôn giáo

Quy mô: 907.380.930

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Các vấn đề chính trị và xã hội > Tôn giáo

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tôn giáo

 

6.7.8 - Từ thiện và Mục đích     

Quy mô: 76.070.065

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Các vấn đề chính trị và xã hội > Từ thiện và Mục đích

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Từ thiện và Mục đích

 

6.7.9 - Vấn đề của cộng đồng

Quy mô: 277.605.650

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Các vấn đề chính trị và xã hội > Vấn đề của cộng đồng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Vấn đề của cộng đồng

 

6.7.10 - Bãi biển        

Quy mô: 486.088.848

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Bãi biển

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bãi biển

 

6.7.11 - Cho thuê xe 

Quy mô: 180.532.720

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Cho thuê xe

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cho thuê xe

 

6.7.12 - Chuyến du thuyền       

Quy mô: 203.113.210

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Chuyến du thuyền

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Chuyến du thuyền

 

6.7.13 - Công viên Giải trí

Quy mô: 234.581.760

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Công viên Giải trí

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Công viên Giải trí

        

6.7.14 - Du lịch

Quy mô: 909.241.190

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Du lịch

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Du lịch

        

6.7.15 - Du lịch khám phá

Quy mô: 323.639.721

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Du lịch khám phá

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Du lịch khám phá

        

6.7.16 - Du lịch sinh thái

Quy mô: 146.267.015

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Du lịch sinh thái

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Du lịch sinh thái

        

6.7.17 - Hàng không 

Quy mô: 359.615.458

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Hàng không

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hàng không

 

6.7.18 - Hồ       

Quy mô: 198.468.080

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Hồ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hồ

 

6.7.19 - Khách sạn    

Quy mô: 709.565.300

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Khách sạn

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Khách sạn

 

6.7.20 - Nghỉ lễ 

Quy mô: 368.072.557

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Nghỉ lễ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nghỉ lễ

 

6.7.21 - Núi       

Quy mô: 364.368.230

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Núi

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Núi

 

6.7.22 - Thiên nhiên

Quy mô: 958.900.000

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Du lịch > Thiên nhiên

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thiên nhiên

 

6.7.23 – Hát

Quy mô: 500.696.040

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Hát

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hát

        

6.7.24 - Khiêu Vũ

Quy mô: 642.019.640

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Khiêu Vũ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Khiêu Vũ

        

6.7.25 - Mỹ thuật

Quy mô: 164.727.767

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Mỹ thuật

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Mỹ thuật

        

6.7.26 - Nghề thủ công      

Quy mô: 498.370.840

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Nghề thủ công

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nghề thủ công

 

6.7.27 - Nghệ thuật biểu diễn

Quy mô: 507.430.000

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Nghệ thuật biểu diễn

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nghệ thuật biểu diễn

        

6.7.28 - Nghệ thuật điêu khắc   

Quy mô: 155.427.980

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Nghệ thuật điêu khắc

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nghệ thuật điêu khắc

 

6.7.29 - Nhiếp ảnh    

Quy mô: 1.314.005.760

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Nhiếp ảnh

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhiếp ảnh

 

6.7.30 - Trống  

Quy mô: 136.932.710

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Trống

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trống

 

6.7.31 - Viết     

Quy mô: 401.634.610

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Viết

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Viết

 

6.7.32 - Vẽ tranh bằng chì

Quy mô: 232.974.730

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Vẽ tranh bằng chì

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Vẽ tranh bằng chì

 

6.7.33 - Vẽ tranh bằng cọ 

Quy mô: 473.228.800

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Vẽ tranh bằng cọ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Vẽ tranh bằng cọ

 

6.7.34 - Đàn ghi ta    

Quy mô: 176.602.430

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Đàn ghi ta

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đàn ghi ta

 

6.7.35 - Đóng kịch

Quy mô: 230.419.400

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nghệ thuật và âm nhạc > Đóng kịch

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đóng kịch

 

6.7.36 - Cải tạo nhà cửa    

Quy mô: 394.840.382

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nhà cửa và vườn tược > Cải tạo nhà cửa

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cải tạo nhà cửa

 

6.7.37 - Làm vườn    

Quy mô: 419.187.230

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nhà cửa và vườn tược > Làm vườn

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Làm vườn

 

6.7.38 - Tự tay làm lấy (DIY)   

Quy mô: 492.023.890

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nhà cửa và vườn tược > Tự tay làm lấy (DIY)

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tự tay làm lấy (DIY)

 

6.7.39 - Đồ gia dụng 

Quy mô: 311.994.620

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nhà cửa và vườn tược > Đồ gia dụng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đồ gia dụng

 

6.7.40 - Đồ đạc trong nhà

Quy mô: 614.046.470

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Nhà cửa và vườn tược > Đồ đạc trong nhà

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đồ đạc trong nhà

 

6.7.41 – Minivan

Quy mô: 57.270.241

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Phương tiện > Minivan

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Minivan

        

6.7.42 - Tàu thuyền  

Quy mô: 171.288.050

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Phương tiện > Tàu thuyền

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tàu thuyền

 

6.7.43 - Xe camping 

Quy mô: 62.655.410

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Phương tiện > Xe camping

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Xe camping

 

6.7.44 - Xe lai (sử dụng hai nguồn năng lượng)

Quy mô: 74.739.893

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Phương tiện > Xe lai (sử dụng hai nguồn năng lượng)

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Xe lai (sử dụng hai nguồn năng lượng)

 

6.7.45 - Xe mô tô      

Quy mô: 489.179.400

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Phương tiện > Xe mô tô

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Xe mô tô

 

6.7.46 - Xe tay ga      

Quy mô: 136.583.124

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Phương tiện > Xe tay ga

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Xe tay ga

 

6.7.47 - Xe thể thao đa dụng     

Quy mô: 273.177.931

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Phương tiện > Xe thể thao đa dụng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Xe thể thao đa dụng

 

6.7.48 - Xe tải   

Quy mô: 320.295.340

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Phương tiện > Xe tải

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Xe tải

 

6.7.49 - Xe điện

Quy mô: 115.342.387

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Phương tiện > Xe điện

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Xe điện

 

6.7.50 - Ô tô

Quy mô: 796.665.980

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Phương tiện > Ô tô

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ô tô

        

6.7.51 - Theo dòng sự kiện

Quy mô: 1.034.352.650

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Theo dòng sự kiện

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Theo dòng sự kiện

 

6.7.52 - Bò sát  

Quy mô: 57.730.910

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Thú cưng > Bò sát

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bò sát

 

6.7.53 - Chim chóc   

Quy mô: 415.221.720

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Thú cưng > Chim chóc

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Chim chóc

 

6.7.54 - Chó      

Quy mô: 578.291.240

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Thú cưng > Chó

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Chó

 

6.7.55 - Cá        

Quy mô: 378.096.040

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Thú cưng > Cá

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến 

 

6.7.56 - Mèo     

Quy mô: 527.342.350

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Thú cưng > Mèo

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Mèo

 

6.7.57 - Ngựa   

Quy mô: 303.918.670

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Thú cưng > Ngựa

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ngựa

 

6.7.58 - Thỏ      

Quy mô: 134.931.790

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Thú cưng > Thỏ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thỏ

 

6.7.59 - Thức ăn cho vật nuôi

Quy mô: 127.497.652

Sở thích > Sở thích và hoạt động > Thú cưng > Thức ăn cho vật nuôi

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thức ăn cho vật nuôi

 

 

 

6.8 - Thể Hình Và Sức Khoẻ: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

6.8.1 - Chạy bộ

Quy mô: 347.934.139

Sở thích > Thể hình và sức khỏe > Chạy bộ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Chạy bộ

 

6.8.2 - Rèn luyện thể chất 

Quy mô: 798.347.030

Sở thích > Thể hình và sức khỏe > Rèn luyện thể chất

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Rèn luyện thể chất

 

6.8.3 - Thiền định    

Quy mô: 353.834.586

Sở thích > Thể hình và sức khỏe > Thiền định

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thiền định

 

6.8.4 - Thể dục thể hình    

Quy mô: 230.658.499

Sở thích > Thể hình và sức khỏe > Thể dục thể hình

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thể dục thể hình

 

6.8.5 - Tập thể dục   

Quy mô: 760.846.710

Sở thích > Thể hình và sức khỏe > Tập thể dục

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tập thể dục

 

6.8.6 - Tập tạ    

Quy mô: 225.461.942

Sở thích > Thể hình và sức khỏe > Tập tạ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Tập tạ

 

6.8.7 – Yoga

Quy mô: 449.755.406

Sở thích > Thể hình và sức khỏe > Yoga

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Yoga

 

 

6.9 - Ẩm Thực: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

6.9.1 - Cửa hàng thức ăn nhanh        

Quy mô: 199.763.223

Sở thích > Ẩm thực > Nhà hàng > Cửa hàng thức ăn nhanh

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cửa hàng thức ăn nhanh

 

6.9.2 - Nhà hàng ăn nhanh bình dân 

Quy mô: 149.739.735

Sở thích > Ẩm thực > Nhà hàng > Nhà hàng ăn nhanh bình dân

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nhà hàng ăn nhanh bình dân

 

6.9.3 - Quán cà phê  

Quy mô: 484.437.450

Sở thích > Ẩm thực > Nhà hàng > Quán cà phê

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Quán cà phê

 

6.9.4 - Quán ăn

Quy mô: 138.718.412

Sở thích > Ẩm thực > Nhà hàng > Quán ăn

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Quán ăn

 

6.9.5 - Công thức nấu ăn  

Quy mô: 565.068.470

Sở thích > Ẩm thực > Nấu ăn > Công thức nấu ăn

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Công thức nấu ăn

 

6.9.6 - Nướng bánh

Quy mô: 419.200.542

Sở thích > Ẩm thực > Nấu ăn > Nướng bánh

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nướng bánh

 

6.9.7 - Hải sản  

Quy mô: 317.763.322

Sở thích > Ẩm thực > Thức ăn > Hải sản

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Hải sản

 

6.9.8 - Món nướng BBQ   

Quy mô: 409.300.800

Sở thích > Ẩm thực > Thức ăn > Món nướng BBQ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Món nướng BBQ

 

6.9.9 - Món tráng miệng   

Quy mô: 468.828.177

Sở thích > Ẩm thực > Thức ăn > Món tráng miệng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Món tráng miệng

 

6.9.10 - Pizza    

Quy mô: 468.828.177

Sở thích > Ẩm thực > Thức ăn > Món tráng miệng

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Món tráng miệng

 

6.9.11 - Sô cô la

Quy mô: 559.124.220

Sở thích > Ẩm thực > Thức ăn > Sô cô la

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Sô cô la

 

6.9.12 - Thức ăn nhanh    

Quy mô: 524.283.106

Sở thích > Ẩm thực > Thức ăn > Thức ăn nhanh

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thức ăn nhanh

 

6.9.13 - Thực phẩm hữu cơ       

Quy mô: 321.203.492

Sở thích > Ẩm thực > Thức ăn > Thực phẩm hữu cơ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Thực phẩm hữu cơ

 

6.9.14 - Ăn chay        

Quy mô: 244.383.981

Sở thích > Ẩm thực > Thức ăn > Ăn chay

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ăn chay

 

6.9.15 - Ăn chay thuần

Quy mô: 381.686.400

Sở thích > Ẩm thực > Thức ăn > Ăn chay thuần

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ăn chay thuần

 

6.9.16 - Cà phê 

Quy mô: 630.066.100

Sở thích > Ẩm thực > Đồ uống > Cà phê

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Cà phê

 

6.9.17 - Nước ngọt    

Quy mô: 220.367.220

Sở thích > Ẩm thực > Đồ uống > Nước ngọt

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nước ngọt

 

6.9.18 - Nước uống  

Quy mô: 263.286.320

Sở thích > Ẩm thực > Đồ uống > Nước uống

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Nước uống

 

6.9.19 - Trà      

Quy mô: 464.725.470

Sở thích > Ẩm thực > Đồ uống > Trà

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Trà

 

6.9.20 - Đồ uống tăng lực

Quy mô: 114.712.580

Sở thích > Ẩm thực > Đồ uống > Đồ uống tăng lực

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đồ uống tăng lực

 

6.9.21 - Bia       

Quy mô: 391.805.160

Sở thích > Ẩm thực > Đồ uống có cồn > Bia

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Bia

 

6.9.22 - Rượu   

Quy mô: 390.980.070

Sở thích > Ẩm thực > Đồ uống có cồn > Rượu

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Rượu

 

6.9.23 - Đồ uống chưng cất      

Quy mô: 240.495.000

Sở thích > Ẩm thực > Đồ uống có cồn > Đồ uống chưng cất

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Đồ uống chưng cất

 

6.9.24 - Ẩm thực

 

6.9.25 - Ẩm thực Hy Lạp

Quy mô: 37.063.410

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Hy Lạp

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Hy Lạp

        

6.9.26 - Ẩm thực Hàn quốc       

Quy mô: 120.138.250

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Hàn quốc

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Hàn quốc

 

6.9.27 - Ẩm thực Mexico  

Quy mô: 120.674.120

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Mexico

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Mexico

 

6.9.28 - Ẩm thực Mỹ La tinh    

Quy mô: 49.152.780

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Mỹ La tinh

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Mỹ La tinh

 

6.9.29 - Ẩm thực Nhật      

Quy mô: 159.852.130

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Nhật

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Nhật

 

6.9.30 - Ẩm thực Pháp

Quy mô: 104.748.310

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Pháp

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Pháp

        

6.9.31 - Ẩm thực Thái       

Quy mô: 67.177.678

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Thái

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Thái

 

6.9.32 - Ẩm thực Trung Hoa     

Quy mô: 179.267.120

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Trung Hoa

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Trung Hoa

 

6.9.33 - Ẩm thực Trung Đông   

Quy mô: 33.447.615

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Trung Đông

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Trung Đông

 

6.9.34 - Ẩm thực Tây Ban Nha 

Quy mô: 42.003.372

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Tây Ban Nha

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Tây Ban Nha

 

6.9.35 - Ẩm thực Việt

Quy mô: 56.966.020

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Việt

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Việt

        

6.9.36 - Ẩm thực Ý   

Quy mô: 172.480.978

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Ý

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Ý

 

6.9.37 - Ẩm thực Đức       

Quy mô: 34.236.620

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Đức

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Đức

 

6.9.38 - Ẩm thực Ấn Độ

Quy mô: 107.649.069

Sở thích > Ẩm thực > Ẩm thực Ấn Độ

Mô tả: Những người thể hiện sự quan tâm hoặc thích trang liên quan đến Ẩm thực Ấn Độ

 

 

7 - Hành Vi: Bao Gồm Các Hạng Mục Chính Sau:

7.1 - Chính Trị: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

7.1.1 - Có khả năng tương tác với nội dung chính trị tại Hoa Kỳ (bảo thủ)

Quy mô: 32.609.981

Hành vi > Chính trị (Mỹ) > Có khả năng tương tác với nội dung chính trị tại Hoa Kỳ (bảo thủ)

Mô tả: Những người ở Hoa Kỳ có khả năng tương tác với nội dung chính trị bảo thủ

        

7.1.2 - Có khả năng tương tác với nội dung chính trị tại Hoa Kỳ (tự do)    

Quy mô: 31.225.560

Hành vi > Chính trị (Mỹ) > Có khả năng tương tác với nội dung chính trị tại Hoa Kỳ (tự do)

Mô tả: Những người ở Hoa Kỳ có khả năng tương tác với nội dung chính trị tự do

 

7.1.3 - Có khả năng tương tác với nội dung chính trị tại Hoa Kỳ (ôn hòa)

Quy mô: 28.151.603

Hành vi > Chính trị (Mỹ) > Có khả năng tương tác với nội dung chính trị tại Hoa Kỳ (ôn hòa)

Mô tả: Những người ở Hoa Kỳ có khả năng tương tác với nội dung chính trị ôn hòa

 

 

7.2 - Du Lịch: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

7.2.1 - Người thường xuyên đi du lịch

Quy mô: 1.388.704.124

Hành vi > Du Lịch > Người thường xuyên đi du lịch

Mô tả: Những người có hoạt động trên Facebook cho thấy họ là người thường xuyên đi du lịch

        

7.2.2 - Người thường xuyên đi du lịch quốc tế  

Quy mô: 689.996.037

Hành vi > Du Lịch > Người thường xuyên đi du lịch quốc tế

Mô tả: Những người đã đi du lịch nước ngoài trên một lần trong 6 tháng qua

 

7.2.3 - Người đi làm bằng vé tháng   

Quy mô: 98.176.091

Hành vi > Du Lịch > Người đi làm bằng vé tháng

Mô tả: Người có khả năng đi làm từ nhà tới cơ quan vào các ngày trong tuần

 

7.2.4 - Vừa đi du lịch về 1 tuần trước

Quy mô: 148.750.870

Hành vi > Du Lịch > Vừa đi du lịch về 1 tuần trước

Mô tả: Người có hoạt động trên Facebook cho thấy họ vừa đi du lịch về trong tuần qua

        

7.2.5 - Vừa đi du lịch về 2 tuần trước

Quy mô: 21.116.339

Hành vi > Du Lịch > Vừa đi du lịch về 2 tuần trước

Mô tả: Người có hoạt động trên Facebook cho thấy họ vừa đi du lịch về trong vòng 2 tuần qua

 

7.3 - Hoạt Động Số: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

7.3.1 - Chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ

Quy mô: 54.129.964

Hành vi > Hoạt động số > Chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ

Mô tả: Những người tự liệt kê là chủ sở hữu doanh nghiệp nhỏ hoặc sở hữu các Trang kinh doanh nhỏ trên Facebook

 

7.3.2 - Quản trị viên Trang Facebook

Quy mô: 468.176.841

Hành vi > Hoạt động số > Facebook page admins > Quản trị viên Trang Facebook

Mô tả: Những người là quản trị viên của ít nhất 1 Trang trên Facebook

        

7.3.3 - Quản trị viên trang Bán lẻ      

Quy mô: 11.468.556

Hành vi > Hoạt động số > Facebook page admins > Quản trị viên trang Bán lẻ

Mô tả: Những người là quản trị viên của trang Bán lẻ trên Facebook

 

7.3.4 - Quản trị viên trang Cộng đồng & Câu lạc bộ 

Quy mô: 22.105.820

Hành vi > Hoạt động số > Facebook page admins > Quản trị viên trang Cộng đồng & Câu lạc bộ

Mô tả: Những người là quản trị viên của trang Cộng đồng & Câu lạc bộ trên Facebook

 

7.3.5 - Quản trị viên trang Du lịch & Lữ hành

Quy mô: 12.232.517

Hành vi > Hoạt động số > Facebook page admins > Quản trị viên trang Du lịch & Lữ hành

Mô tả: Những người là quản trị viên của trang Du lịch & Lữ hành trên Facebook

        

7.3.6 - Quản trị viên trang Nhà hàng & Ẩm thực

Quy mô: 2.366.585

Hành vi > Hoạt động số > Facebook page admins > Quản trị viên trang Nhà hàng & Ẩm thực

Mô tả: Những người là quản trị viên của trang nhà hàng & ẩm thực trên Facebook

        

7.3.7 - Quản trị viên trang Sức khỏe & Sắc đẹp

Quy mô: 13.623.534

Hành vi > Hoạt động số > Facebook page admins > Quản trị viên trang Sức khỏe & Sắc đẹp

Mô tả: Những người là quản trị viên của trang Sức khỏe & Sắc đẹp trên Facebook

 

7.3.8 - Quản trị viên trang Thể thao 

Quy mô: 9.259.733

Hành vi > Hoạt động số > Facebook page admins > Quản trị viên trang Thể thao

Mô tả: Những người là quản trị viên của trang Thể thao trên Facebook

 

7.3.9 - Quản trị viên trang kinh doanh

Quy mô: 52.430.430

Hành vi > Hoạt động số > Facebook page admins > Quản trị viên trang kinh doanh

Mô tả: Những người là quản trị viên của Trang kinh doanh trên Facebook

 

7.3.10 - Truy cập Facebook (hệ điều hành): Mac OS X

Quy mô: 5.655.515

Hành vi > Hoạt động số > Hệ điều hành đã sử dụng > Truy cập Facebook (hệ điều hành): Mac OS X

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Mac OS X

        

7.3.11 - Truy cập Facebook (hệ điều hành): Mac Sierra    

Quy mô: 7.020.125

Hành vi > Hoạt động số > Hệ điều hành đã sử dụng > Truy cập Facebook (hệ điều hành): Mac Sierra

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Mac Sierra

 

7.3.12 - Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows 10  

Quy mô: 5.557.791

Hành vi > Hoạt động số > Hệ điều hành đã sử dụng > Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows 10

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng Windows 10

 

7.3.13 - Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows 7    

Quy mô: 5.678.348

Hành vi > Hoạt động số > Hệ điều hành đã sử dụng > Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows 7

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng Windows 7

 

7.3.14 - Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows 8    

Quy mô: 2.092.305

Hành vi > Hoạt động số > Hệ điều hành đã sử dụng > Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows 8

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Windows 8

 

7.3.15 - Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows Vista      

Quy mô: 10.945

Hành vi > Hoạt động số > Hệ điều hành đã sử dụng > Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows Vista

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng Windows Vista

 

7.3.16 - Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows XP

Quy mô: 1.458

Hành vi > Hoạt động số > Hệ điều hành đã sử dụng > Truy cập Facebook (hệ điều hành): Windows XP

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Windows XP

        

7.3.17 - Người chơi trò chơi giao tiếp        

Quy mô: 48.726.765

Hành vi > Hoạt động số > Người chơi trò chơi giao tiếp

Mô tả: Người đã liên kết Trang liên quan đến hệ thống chơi trò chơi hoặc việc chơi trò chơi console

 

7.3.18 - Người dùng Thanh toán trên Facebook (30 ngày) 

Quy mô: 490.719

Hành vi > Hoạt động số > Người dùng Thanh toán trên Facebook (30 ngày)

Mô tả: Người đã sử dụng Thanh toán trên Facebook trong 30 ngày qua

 

7.3.19 - Người dùng Thanh toán trên Facebook (90 ngày) 

Quy mô: 1.186.459

Hành vi > Hoạt động số > Người dùng Thanh toán trên Facebook (90 ngày)

Mô tả: Người đã dùng Thanh toán trên Facebook trong 90 ngày qua

 

7.3.20 - Người dùng công nghệ tiên phong

Quy mô: 141.042.604

Hành vi > Hoạt động số > Người dùng công nghệ tiên phong

Mô tả: Những người có khả năng áp dụng công nghệ mới sớm hơn những người khác

 

7.3.21 - Những người từng truy cập vào Facebook Gaming       

Quy mô: 178.382.786

Hành vi > Hoạt động số > Những người từng truy cập vào Facebook Gaming

Mô tả: Những người mới đây đã truy cập vào Facebook Gaming để xem video, bài viết, tham gia vòng đấu hoặc chơi game.

 

7.3.22 - Những người đã xem Video kèm phần thưởng trong 30 ngày qua

Quy mô: 33.108.373

Hành vi > Hoạt động số > Những người đã xem Video kèm phần thưởng trong 30 ngày qua

Mô tả: Những người đã xem quảng cáo Video kèm phần thưởng (một loại quảng cáo video có thể thưởng tiền ảo hoặc vật phẩm trong ứng dụng) trên Facebook Gaming trong 30 ngày qua

 

7.3.23 - Truy cập Facebook: hệ điều hành và thiết bị cũ hơn

Quy mô: 742.835.833

Hành vi > Hoạt động số > Truy cập Facebook: hệ điều hành và thiết bị cũ hơn

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook trên thiết bị hoặc hệ điều hành cũ hơn trước Windows 7, Mac OS X hoặc Windows NT 6.2.

 

7.3.24 - Truy cập Facebook (trình duyệt): Chrome   

Quy mô: 491.802.756

Hành vi > Hoạt động số > Trình duyệt Internet đã sử dụng > Truy cập Facebook (trình duyệt): Chrome

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng Google Chrome

 

7.3.25 - Truy cập Facebook (trình duyệt): Firefox     

Quy mô: 16.712.199

Hành vi > Hoạt động số > Trình duyệt Internet đã sử dụng > Truy cập Facebook (trình duyệt): Firefox

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng Firefox

 

7.3.26 - Truy cập Facebook (trình duyệt): Internet Explorer     

Quy mô: 1.453.090

Hành vi > Hoạt động số > Trình duyệt Internet đã sử dụng > Truy cập Facebook (trình duyệt): Internet Explorer

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Internet Explorer

 

7.3.27 - Truy cập Facebook (trình duyệt): Microsoft Edge

Quy mô: 20.813.977

Hành vi > Hoạt động số > Trình duyệt Internet đã sử dụng > Truy cập Facebook (trình duyệt): Microsoft Edge

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Microsoft Edge

 

7.3.28 - Truy cập Facebook (trình duyệt): Opera       

Quy mô: 19.432.709

Hành vi > Hoạt động số > Trình duyệt Internet đã sử dụng > Truy cập Facebook (trình duyệt): Opera

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Opera

 

7.3.29 - Truy cập Facebook (trình duyệt): Safari

Quy mô: 71.412.397

Hành vi > Hoạt động số > Trình duyệt Internet đã sử dụng > Truy cập Facebook (trình duyệt): Safari

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng Safari

 

7.3.30 - Đã chơi trò chơi trên Canvas (14 ngày qua)  

Quy mô: 6.086.594

Hành vi > Hoạt động số > Trò chơi trên canvas > Đã chơi trò chơi trên Canvas (14 ngày qua)

Mô tả: Những người đã chơi trò chơi trên Canvas trong 14 ngày qua

 

7.3.31 - Đã chơi trò chơi trên Canvas (3 ngày qua)    

Quy mô: 4.610.321

Hành vi > Hoạt động số > Trò chơi trên canvas > Đã chơi trò chơi trên Canvas (3 ngày qua)

Mô tả: Những người đã chơi trò chơi trên Canvas trong 3 ngày qua

 

7.3.32 - Đã chơi trò chơi trên Canvas (7 ngày qua)    

Quy mô: 5.351.965

Hành vi > Hoạt động số > Trò chơi trên canvas > Đã chơi trò chơi trên Canvas (7 ngày qua)

Mô tả: Những người đã chơi trò chơi trên Canvas trong 7 ngày qua

 

7.3.33 - Đã chơi trò chơi trên Canvas (hôm qua)

Quy mô: 3.731.189

Hành vi > Hoạt động số > Trò chơi trên canvas > Đã chơi trò chơi trên Canvas (hôm qua)

Mô tả: Những người đã chơi trò chơi trên Canvas hôm qua

 

 

7.4 - Hành Vi Mua Hàng: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

7.4.1 – Người mua hàng đã tương tác

Quy mô: 579.775.578

Hành vi > Hành vi mua hàng > Người mua hàng đã tương tác

Mô tả: Những người đã nhấp vào nút kêu gọi hành động "Mua ngay" trong tuần trước.

 

 

 

 

7.5 – Hạng Mục Khác: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

7.5.1 - Nhà phát triển API Tiếp thị (90 ngày qua)

Quy mô: 2.150

Hành vi > Hạng mục khác > Nhà phát triển API Tiếp thị (90 ngày qua)

Mô tả: Nhà phát triển ứng dụng đã dùng API Tiếp thị trên Facebook trong 90 ngày qua.

        

7.5.2 - Quan tâm đến các sự kiện sắp tới

Quy mô: 9.951.015

Hành vi > Hạng mục khác > Quan tâm đến các sự kiện sắp tới

Mô tả: Những người đã thể hiện sự quan tâm đến việc tham gia một sự kiện sắp tới trên Facebook.

 

 

 

7.6 - Ngoại Kiều: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

7.6.1 - Bạn bè của những người sống ở nước ngoài  

Quy mô: 977.568.120

Hành vi > Ngoại kiều > Bạn bè của những người sống ở nước ngoài

Mô tả: Bạn bè của những người đang sống ở nước ngoài

 

7.6.2 - Sống ở nước ngoài

Quy mô: 113.235.380

Hành vi > Ngoại kiều > Sống ở nước ngoài

Mô tả: Người đang sống ở nước ngoài

 

7.6.3 - Thân nhân của những người sống ở nước ngoài    

Quy mô: 28.806.355

Hành vi > Ngoại kiều > Thân nhân của những người sống ở nước ngoài

Mô tả: Gia đình của những người đang sống ở nước ngoài

 

7.6.4 - Đã sống tại Algeria (trước đây là Ngoại kiều - Algeria)  

Quy mô: 388.295

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Algeria (trước đây là Ngoại kiều - Algeria)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Algeria hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.5 - Đã sống tại Argentina (Trước đây là Ngoại kiều - Argentina)

Quy mô: 848.593

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Argentina (Trước đây là Ngoại kiều - Argentina)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Argentina hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.6 - Đã sống tại Ba Lan (trước đây là Ngoại kiều - Ba Lan)  

Quy mô: 1.196.382

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Ba Lan (trước đây là Ngoại kiều - Ba Lan)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Ba Lan hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.7 - Đã sống tại Bangladesh (trước đây là Ngoại kiều - Bangladesh)     

Quy mô: 2.785.410

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Bangladesh (trước đây là Ngoại kiều - Bangladesh)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Bangladesh hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.8 - Đã sống tại Brazil (trước đây là Ngoại kiều - Brazil)

Quy mô: 2.042.440

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Brazil (trước đây là Ngoại kiều - Brazil)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Brazil hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.9 - Đã sống tại Bỉ (Trước đây là Ngoại kiều - Bỉ)

Quy mô: 231.092

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Bỉ (Trước đây là Ngoại kiều - Bỉ)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Bỉ hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.10 - Đã sống tại Bồ Đào Nha (trước đây là Ngoại kiều - Bồ Đào Nha) 

Quy mô: 831.824

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Bồ Đào Nha (trước đây là Ngoại kiều - Bồ Đào Nha)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Bồ Đào Nha hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.11 - Đã sống tại Bờ Biển Ngà (trước đây là Ngoại kiều - Bờ Biển Ngà)

Quy mô: 297.887

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Bờ Biển Ngà (trước đây là Ngoại kiều - Bờ Biển Ngà)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Bờ biển Ngà hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.12 - Đã sống tại Cameroon (Trước đây là Ngoại kiều - Cameroon)

Quy mô: 278.288

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Cameroon (Trước đây là Ngoại kiều - Cameroon)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Cameroon hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.13 - Đã sống tại Canada (Trước đây là Ngoại kiều - Canada)      

Quy mô: 709.436

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Canada (Trước đây là Ngoại kiều - Canada)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Canada hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.14 - Đã sống tại Chile (Trước đây là Ngoại kiều - Chile)

Quy mô: 346.736

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Chile (Trước đây là Ngoại kiều - Chile)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Chile hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.15 - Đã sống tại Colombia (trước đây là Ngoại kiều - Colombia) 

Quy mô: 1.597.977

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Colombia (trước đây là Ngoại kiều - Colombia)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Colombia hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.16 - Đã sống tại Cuba (Trước đây là Ngoại kiều - Cuba)     

Quy mô: 906.874

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Cuba (Trước đây là Ngoại kiều - Cuba)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Cuba hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.17 - Đã sống tại Cộng hòa Dominica (trước đây là Ngoại kiều - Cộng hòa Dominica)  

Quy mô: 959.300

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Cộng hòa Dominica (trước đây là Ngoại kiều - Cộng hòa Dominica)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Cộng hòa Dominica hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.18 - Đã sống tại Cộng hòa Dân chủ Congo (trước đây là Ngoại kiều - CHDC Congo)  

Quy mô: 1.117.225

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Cộng hòa Dân chủ Congo (trước đây là Ngoại kiều - CHDC Congo)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.19 - Đã sống tại Cộng hòa Séc (trước đây là Ngoại kiều - Cộng hòa Séc)      

Quy mô: 162.221

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Cộng hòa Séc (trước đây là Ngoại kiều - Cộng hòa Séc)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Cộng hòa Séc hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.20 - Đã sống tại Cộng hòa Síp (trước đây là Ngoại kiều - Cộng hòa Síp)      

Quy mô: 67.995

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Cộng hòa Síp (trước đây là Ngoại kiều - Cộng hòa Síp)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Đảo Síp hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.21 - Đã sống tại El Salvador (Trước đây là Ngoại kiều - El Salvador) 

Quy mô: 1.016.953

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại El Salvador (Trước đây là Ngoại kiều - El Salvador)

Mô tả: Những người đã từng sống tại El Salvador hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.22 - Đã sống tại Estonia (Trước đây là Ngoại kiều - Estonia)       

Quy mô: 50.289

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Estonia (Trước đây là Ngoại kiều - Estonia)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Estonia hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.23 - Đã sống tại Ethiopia (Trước đây là Ngoại kiều - Ethiopia)   

Quy mô: 50.289

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Estonia (Trước đây là Ngoại kiều - Estonia)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Estonia hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.24 - Đã sống tại Ghana (trước đây là Ngoại kiều - Ghana)  

Quy mô: 388.719

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Ghana (trước đây là Ngoại kiều - Ghana)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Ghana hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.25 - Đã sống tại Guatemala (trước đây là Ngoại kiều - Guatemala)     

Quy mô: 1.004.698

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Guatemala (trước đây là Ngoại kiều - Guatemala)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Guatemala hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.26 - Đã sống tại Haiti (Trước đây là Ngoại kiều - Haiti)

Quy mô: 675.951

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Haiti (Trước đây là Ngoại kiều - Haiti)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Haiti hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.27 - Đã sống tại Hoa Kỳ (trước đây là Ngoại kiều - Hoa Kỳ)

Quy mô: 7.072.335

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Hoa Kỳ (trước đây là Ngoại kiều - Hoa Kỳ)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Hoa Kỳ hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.28 - Đã sống tại Honduras (trước đây là Ngoại kiều - Honduras)

Quy mô: 762.061

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Honduras (trước đây là Ngoại kiều - Honduras)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Honduras hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.29 - Đã sống tại Hungary (trước đây là Ngoại kiều - Hungary)   

Quy mô: 248.824

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Hungary (trước đây là Ngoại kiều - Hungary)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Hungary hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.30 - Đã sống tại Hy Lạp (trước đây là Ngoại kiều - Hy Lạp)

Quy mô: 4.570

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Hy Lạp (trước đây là Ngoại kiều - Hy Lạp)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Hy Lạp hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.31 - Đã sống tại Hà Lan (trước đây là Ngoại kiều - Hà Lan)

Quy mô: 276.719

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Hà Lan (trước đây là Ngoại kiều - Hà Lan)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Hà Lan hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.32 - Đã sống tại Hàn Quốc (trước đây là Ngoại kiều - Hàn Quốc)       

Quy mô: 2.232.130

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Hàn Quốc (trước đây là Ngoại kiều - Hàn Quốc)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Hàn Quốc hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.33 - Đã sống tại Hồng Kông (trước đây là Ngoại kiều - Hồng Kông)   

Quy mô: 411.885

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Hồng Kông (trước đây là Ngoại kiều - Hồng Kông)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Hồng Kông hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.34 - Đã sống tại Indonesia (trước đây là Ngoại kiều - Indonesia) 

Quy mô: 1.854.936

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Indonesia (trước đây là Ngoại kiều - Indonesia)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Indonesia hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.35 - Đã sống tại Ireland (trước đây là Ngoại kiều - Ireland)

Quy mô: 239.785

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Ireland (trước đây là Ngoại kiều - Ireland)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Ireland hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.36 - Đã sống tại Israel (trước đây là Ngoại kiều - Israel)     

Quy mô: 357.755

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Israel (trước đây là Ngoại kiều - Israel)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Israel hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.37 - Đã sống tại Jamaica (trước đây là Ngoại kiều - Jamaica)      

Quy mô: 501.557

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Jamaica (trước đây là Ngoại kiều - Jamaica)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Jamaica hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.38 - Đã sống tại Jordan (trước đây là Ngoại kiều - Jordan) 

Quy mô: 391.575

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Jordan (trước đây là Ngoại kiều - Jordan)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Jordan hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.39 - Đã sống tại Kenya (Trước đây là Ngoại kiều - Kenya) 

Quy mô: 413.755

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Kenya (Trước đây là Ngoại kiều - Kenya)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Kenya hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.40 - Đã sống tại Kuwait (trước đây là Ngoại kiều - Kuwait)

Quy mô: 88.363

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Kuwait (trước đây là Ngoại kiều - Kuwait)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Kuwait hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.41 - Đã sống tại Latvia (Trước đây là Ngoại kiều - Latvia) 

Quy mô: 133.875

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Latvia (Trước đây là Ngoại kiều - Latvia)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Latvia hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.42 - Đã sống tại Liban (trước đây là Ngoại kiều - Liban)

Quy mô: 488.715

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Liban (trước đây là Ngoại kiều - Liban)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Li Băng hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.43 - Đã sống tại Lithuania (trước đây là Ngoại kiều - Lithuania)

Quy mô: 240.160

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Lithuania (trước đây là Ngoại kiều - Lithuania)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Lithuani hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.44 - Đã sống tại Luxembourg (trước đây là Ngoại kiều - Luxembourg)        

Quy mô: 24.246

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Luxembourg (trước đây là Ngoại kiều - Luxembourg)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Luxembourg hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.45 - Đã sống tại Malaysia (trước đây là Ngoại kiều - Malaysia)   

Quy mô: 957.074

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Malaysia (trước đây là Ngoại kiều - Malaysia)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Malaysia hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.46 - Đã sống tại Malta (Trước đây là Ngoại kiều - Malta)

Quy mô: 23.577

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Malta (Trước đây là Ngoại kiều - Malta)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Malta hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.47 - Đã sống tại Maroc (trước đây là Ngoại kiều - Maroc)  

Quy mô: 1.073.126

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Maroc (trước đây là Ngoại kiều - Maroc)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Ma-rốc hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.48 - Đã sống tại Mexico (trước đây là Ngoại kiều - Mexico)

Quy mô: 7.223.849

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Mexico (trước đây là Ngoại kiều - Mexico)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Mexico hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.49 - Đã sống tại Monaco (trước đây là Ngoại kiều - Monaco)      

Quy mô: 21.800

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Monaco (trước đây là Ngoại kiều - Monaco)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Monaco hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.50 - Đã sống tại Na Uy (trước đây là Ngoại kiều - Na Uy)   

Quy mô: 118.902

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Na Uy (trước đây là Ngoại kiều - Na Uy)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Na Uy hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.51 - Đã sống tại Nam Phi (Trước đây là Ngoại kiều - Nam Phi)   

Quy mô: 597.708

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Nam Phi (Trước đây là Ngoại kiều - Nam Phi)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Nam Phi hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.52 - Đã sống tại Nepal (trước đây là Ngoại kiều - Nepal)     

Quy mô: 1.424.569

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Nepal (trước đây là Ngoại kiều - Nepal)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Nepal hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.53 - Đã sống tại New Zealand (trước đây là Ngoại kiều - New Zealand)       

Quy mô: 319.587

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại New Zealand (trước đây là Ngoại kiều - New Zealand)

Mô tả: Những người đã từng sống tại New Zealand hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.54 - Đã sống tại Nga (trước đây là Ngoại kiều - Nga)  

Quy mô: 1.155.804

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Nga (trước đây là Ngoại kiều - Nga)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Nga hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.55 - Đã sống tại Nhật Bản (trước đây là Ngoại kiều - Nhật Bản) 

Quy mô: 750.919

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Nhật Bản (trước đây là Ngoại kiều - Nhật Bản)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Nhật Bản hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.56 - Đã sống tại Nicaragua (trước đây là Ngoại kiều - Nicaragua)

Quy mô: 385.638

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Nicaragua (trước đây là Ngoại kiều - Nicaragua)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Nicaragua hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.57 - Đã sống tại Nigeria (Trước đây là Ngoại kiều - Nigeria)

Quy mô: 1.042.909

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Nigeria (Trước đây là Ngoại kiều - Nigeria)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Nigeria hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.58 - Đã sống tại Peru (trước đây là Ngoại kiều - Peru)

Quy mô: 1.113.729

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Peru (trước đây là Ngoại kiều - Peru)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Peru hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.59 - Đã sống tại Philippin (Trước đây là Ngoại kiều - Philippin) 

Quy mô: 5.433.634

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Philippin (Trước đây là Ngoại kiều - Philippin)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Philippines hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.60 - Đã sống tại Pháp (trước đây là Ngoại kiều - Pháp)

Quy mô: 1.950.737

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Pháp (trước đây là Ngoại kiều - Pháp)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Pháp hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.61 - Đã sống tại Phần Lan (Trước đây là Ngoại kiều - Phần Lan)       

Quy mô: 78.117

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Phần Lan (Trước đây là Ngoại kiều - Phần Lan)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Phần Lan hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.62 - Đã sống tại Puerto Rico (trước đây là Ngoại kiều - Puerto Rico)  

Quy mô: 920.182

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Puerto Rico (trước đây là Ngoại kiều - Puerto Rico)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Puerto Rico hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.63 - Đã sống tại Qatar (trước đây là Ngoại kiều - Qatar)     

Quy mô: 55.112

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Qatar (trước đây là Ngoại kiều - Qatar)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Qatar hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.64 - Đã sống tại Romania (trước đây là Ngoại kiều - Romania)

Quy mô: 1.578.824

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Romania (trước đây là Ngoại kiều - Romania)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Romania hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.65 - Đã sống tại Rwanda (trước đây là Ngoại kiều - Rwanda)

Quy mô: 81.749

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Rwanda (trước đây là Ngoại kiều - Rwanda)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Rwanda hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.66 - Đã sống tại Senegal (trước đây là Ngoại kiều - Senegal)

Quy mô: 290.941

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Senegal (trước đây là Ngoại kiều - Senegal)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Senegal hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.67 - Đã sống tại Serbia (Trước đây là Ngoại kiều - Serbia) 

Quy mô: 450.606

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Serbia (Trước đây là Ngoại kiều - Serbia)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Serbia hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.68 - Đã sống tại Sierra Leone (Trước đây là Ngoại kiều - Sierra Leone)      

Quy mô: 89.516

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Sierra Leone (Trước đây là Ngoại kiều - Sierra Leone)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Sierra Leone hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.69 - Đã sống tại Singapore (trước đây là Ngoại kiều - Singapore)

Quy mô: 192.970

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Singapore (trước đây là Ngoại kiều - Singapore)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Singapore hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.70 - Đã sống tại Slovakia (trước đây là Ngoại kiều - Slovakia)

Quy mô: 202.445

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Slovakia (trước đây là Ngoại kiều - Slovakia)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Slovakia hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.71 - Đã sống tại Slovenia (trước đây là Ngoại kiều - Slovenia)     

Quy mô: 37.975

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Slovenia (trước đây là Ngoại kiều - Slovenia)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Slovenia hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.72 - Đã sống tại Sri Lanka (trước đây là Ngoại kiều - Sri Lanka)

Quy mô: 580.416

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Sri Lanka (trước đây là Ngoại kiều - Sri Lanka)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Sri Lanka hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.73 - Đã sống tại Tanzania (Trước đây là Ngoại kiều - Tanzania) 

Quy mô: 195.472

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Tanzania (Trước đây là Ngoại kiều - Tanzania)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Tanzania hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.74 - Đã sống tại Thái Lan (trước đây là Ngoại kiều - Thái Lan)  

Quy mô: 1.113.855

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Thái Lan (trước đây là Ngoại kiều - Thái Lan)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Thái Lan hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.75 - Đã sống tại Thụy Sĩ (trước đây là Ngoại kiều - Thụy Sĩ)       

Quy mô: 196.048

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Thụy Sĩ (trước đây là Ngoại kiều - Thụy Sĩ)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Switzerland hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.76 - Đã sống tại Thụy Điển (Trước đây là Ngoại kiều - Thụy Điển)     

Quy mô: 188.994

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Thụy Điển (Trước đây là Ngoại kiều - Thụy Điển)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Thụy Điển hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.77 - Đã sống tại Trung Quốc (trước đây là Ngoại kiều - Trung Quốc)

Quy mô: 1.368.312

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Trung Quốc (trước đây là Ngoại kiều - Trung Quốc)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Trung Quốc hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.78 - Đã sống tại Tây Ban Nha (Trước đây là Ngoại kiều - Tây Ban Nha)     

Quy mô: 1.138.649

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Tây Ban Nha (Trước đây là Ngoại kiều - Tây Ban Nha)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Tây Ban Nha hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.79 - Đã sống tại UAE (trước đây là Ngoại kiều - UAE)

Quy mô: 798.903

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại UAE (trước đây là Ngoại kiều - UAE)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.80 - Đã sống tại Uganda (trước đây là Ngoại kiều - Uganda)

Quy mô: 239.686

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Uganda (trước đây là Ngoại kiều - Uganda)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Uganda hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.81 - Đã sống tại Venezuela (Trước đây là Ngoại kiều - Venezuela)

Quy mô: 3.281.794

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Venezuela (Trước đây là Ngoại kiều - Venezuela)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Venezuela hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.82 - Đã sống tại Việt Nam (trước đây là Ngoại kiều - Việt Nam) 

Quy mô: 2.088.176

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Việt Nam (trước đây là Ngoại kiều - Việt Nam)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Việt Nam hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.83 - Đã sống tại Vương quốc Anh (Trước đây là Ngoại kiều - Vương quốc Anh)

Quy mô: 2.287.792

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Vương quốc Anh (Trước đây là Ngoại kiều - Vương quốc Anh)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Vương quốc Anh hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.84 - Đã sống tại Zambia (trước đây là Ngoại kiều - Zambia)

Quy mô: 75.909

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Zambia (trước đây là Ngoại kiều - Zambia)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Zambia hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.85 - Đã sống tại Zimbabwe (trước đây là Ngoại kiều - Zimbabwe)       

Quy mô: 681.190

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Zimbabwe (trước đây là Ngoại kiều - Zimbabwe)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Zimbabwe hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.86 - Đã sống tại Áo (trước đây là Ngoại kiều - Áo)

Quy mô: 107.596

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Áo (trước đây là Ngoại kiều - Áo)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Áo hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.87 - Đã sống tại Úc (trước đây là Ngoại kiều - Úc)

Quy mô: 648.821

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Úc (trước đây là Ngoại kiều - Úc)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Úc hiện đang sống ở nước ngoài

        

7.6.88 - Đã sống tại Ý (trước đây là Ngoại kiều - Ý) 

Quy mô: 1.281.448

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Ý (trước đây là Ngoại kiều - Ý)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Ý hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.89 - Đã sống tại Đan Mạch (trước đây là Ngoại kiều - Đan Mạch)       

Quy mô: 85.163

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Đan Mạch (trước đây là Ngoại kiều - Đan Mạch)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Đan Mạch hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.90 - Đã sống tại Đức (trước đây là Ngoại kiều - Đức)  

Quy mô: 942.374

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Đức (trước đây là Ngoại kiều - Đức)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Đức hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.91 - Đã sống tại Ả Rập Xê Út (Trước đây là Ngoại kiều - Ả Rập Xê Út)       

Quy mô: 512.986

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Ả Rập Xê Út (Trước đây là Ngoại kiều - Ả Rập Xê Út)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Vương quốc Ả-rập Xê-út hiện đang sống ở nước ngoài

 

7.6.92 – Đã sống tại Ấn Độ (Trước đây là Ngoại kiều - Ấn Độ)

Quy mô: 6.898.498

Hành vi > Ngoại kiều > Đã sống tại Ấn Độ (Trước đây là Ngoại kiều - Ấn Độ)

Mô tả: Những người đã từng sống tại Ấn Độ hiện đang sống ở nước ngoài

 

 

7.7 – Ngày Kỷ Niệm: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

7.7.1 – Ngày kỷ niệm (trong vòng từ 31-60 ngày)

Quy mô: 7.995.473

Hành vi > Ngày kỷ niệm > Ngày kỷ niệm (trong vòng từ 31-60 ngày)

Mô tả: Người có ngày kỷ niệm từ 61-90 ngày tới

 

 

 7.8 – Người Dùng Thiết Bị Di Động: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

7.8.1 - Android: hỗ trợ phương tiện 360 độ       

Quy mô: 1.409.468.862

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Android: hỗ trợ phương tiện 360 độ

Mô tả: Những người có thiết bị di động chính là Android có hỗ trợ dành cho phương tiện 360 độ (ảnh, video)

 

7.8.2 - Android: phương tiện 360 độ không được hỗ trợ

Quy mô: 20.606.845

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Android: phương tiện 360 độ không được hỗ trợ

Mô tả: Những người chủ yếu sử dụng thiết bị di động Android không hỗ trợ phương tiện 360 độ (ảnh, video)

 

7.8.3 - Người dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng mới

Quy mô: 193.339.086

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Người dùng điện thoại thông minh và máy tính bảng mới

Mô tả: Những người là người dùng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng mới

        

7.8.4 - Sở hữu: OnePlus   

Quy mô: 20.606.845

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Android: phương tiện 360 độ không được hỗ trợ

Mô tả: 

 

7.8.5 - Truy cập Facebook (di động): máy tính bảng 

Quy mô: 1.971.183.968

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Truy cập Facebook (di động): máy tính bảng

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng máy tính bảng

 

7.8.6 - Truy cập Facebook (di động): điện thoại thông minh và máy tính bảng  

Quy mô: 2.241.582.545

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Truy cập Facebook (di động): điện thoại thông minh và máy tính bảng

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng điện thoại thông minh hoặc thiết bị máy tính bảng

 

7.8.7 - Truy cập Facebook (di động): điện thoại thông thường  

Quy mô: 18.389.408

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Truy cập Facebook (di động): điện thoại thông thường

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng điện thoại thông thường

 

7.8.8 - Truy cập Facebook (thiết bị di động): tất cả các thiết bị di động

Quy mô: 2.475.365.371

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Truy cập Facebook (thiết bị di động): tất cả các thiết bị di động

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động

 

7.8.9 - Truy cập Facebook (di động): Thiết bị Apple (iOS)

Quy mô: 324.693.082

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả Thiết bị Di động theo Hệ điều hành > Truy cập Facebook (di động): Thiết bị Apple (iOS)

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động của Apple (iOS)

 

7.8.10 - Truy cập Facebook (di động): Windows phones    

Quy mô: 1.042.506

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả Thiết bị Di động theo Hệ điều hành > Truy cập Facebook (di động): Windows phones

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Windows

 

7.8.11 - Truy cập Facebook (thiết bị di động): Thiết bị Android

Quy mô: 1.992.717.615

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả Thiết bị Di động theo Hệ điều hành > Truy cập Facebook (thiết bị di động): Thiết bị Android

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng bất kỳ thiết bị di động Android nào

 

7.8.12 - Sở hữu: Kindle Fire

Quy mô: 15.126

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Amazon > Sở hữu: Kindle Fire

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu chiếc Kindle Fire

 

7.8.13 - Sở hữu: iPad 4     

Quy mô: 1.801.392

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPad 4

Mô tả: Người có khả năng sở hữu iPad 4

 

7.8.14 - Sở hữu: iPad Air 

Quy mô: 3.454.802

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPad Air

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu iPad Air

 

7.8.15 - Sở hữu: iPad Air 2

Quy mô: 4.502.064

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPad Air 2

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPad Air 2

        

7.8.16 - Sở hữu: iPad Mini 1     

Quy mô: 1.984.075

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPad Mini 1

Mô tả: Người có khả năng sở hữu iPad Mini 1

 

7.8.17 - Sở hữu: iPad Mini 2

Quy mô: 2.116.158

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPad Mini 2

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu iPad Mini 2

        

7.8.18 - Sở hữu: iPad Mini 3     

Quy mô: 418.438

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPad Mini 3

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPad Mini 3

 

7.8.19 - Sở hữu: iPhone 6 

Quy mô: 14.141.085

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPhone 6

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 6

 

7.8.20 - Sở hữu: iPhone 6 Plus  

Quy mô: 9.236.444

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPhone 6S Plus

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 6S Plus

 

7.8.21 - Sở hữu: iPhone 6S

Quy mô: 17.055.570

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPhone 6S

Mô tả: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 6S

        

7.8.22 - Sở hữu: iPhone 6S Plus

Quy mô: 9.236.444

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPhone 6S Plus

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 6S Plus

 

7.8.23 - Sở hữu: iPhone 7 

Quy mô: 25.581.754

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPhone 7

Mô tả: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 7

 

7.8.24 - Sở hữu: iPhone 7 Plus  

Quy mô: 21.343.623

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPhone 7 Plus

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 7 Plus

 

7.8.25 - Sở hữu: iPhone SE

Quy mô: 18.234.039

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Sở hữu: iPhone SE

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone SE

        

7.8.26 - Truy cập Facebook (di động): iPad 1    

Quy mô: 2.585.518

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (di động): iPad 1

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPad 1

 

7.8.27 - Truy cập Facebook (di động): iPhone 5

Quy mô: 1.369.355

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (di động): iPhone 5

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone 5

 

7.8.28 - Truy cập Facebook (di động): iPhone 8

Quy mô: 19.160.731

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (di động): iPhone 8

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 8

 

7.8.29 - Truy cập Facebook (di động): iPhone 8 Plus 

Quy mô: 18.901.551

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (di động): iPhone 8 Plus

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone 8 Plus

 

7.8.30 - Truy cập Facebook (di động): iPhone X

Quy mô: 18.381.189

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (di động): iPhone X

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone X

 

7.8.31 - Truy cập Facebook (di động): iPhone XR

Quy mô: 30.671.863

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (di động): iPhone XR

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone XR

        

7.8.32 - Truy cập Facebook (di động): iPhone XS

Quy mô: 10.574.825

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (di động): iPhone XS

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone XS

        

7.8.33 - Truy cập Facebook (di động): iPhone XS Max      

Quy mô: 12.692.549

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (di động): iPhone XS Max

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động iPhone XS Max

 

7.8.34 - Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPad 2

Quy mô: 907.815

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPad 2

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPad 2

 

7.8.35 - Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPad 3

Quy mô: 644.956

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPad 3

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPad 3

 

7.8.36 - Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPhone 4

Quy mô: 81.793

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPhone 4

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone 4

        

7.8.37 - Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPhone 4S

Quy mô: 261.182

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPhone 4S

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone 4S

        

7.8.38 - Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPhone 5C  

Quy mô: 281.344

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPhone 5C

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone 5C

 

7.8.39 - Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPhone 5S

Quy mô: 3.706.649

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Apple > Truy cập Facebook (thiết bị di động): iPhone 5S

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động iPhone 5S

 

7.8.40 - Curve 9220

Quy mô: 3.541

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > BlackBerry > Curve 9220

 

7.8.41 - Sở hữu: Google Pixel   

Quy mô: 124.739

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Google > Sở hữu: Google Pixel

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Google Pixel

 

7.8.42 - Sở hữu: Nexus 5

Quy mô: 303.610

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Google > Sở hữu: Nexus 5

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Nexus 5

 

7.8.43 - Sở hữu: HTC One

Quy mô: 587.864

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > HTC > Sở hữu: HTC One

Mô tả: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động HTC One

 

7.8.44 - Sở hữu: LG G3

Quy mô: 119.009

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > LG > Sở hữu: LG G3

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động G3 của LG

        

7.8.45 - Sở hữu: LG V10  

Quy mô: 61.341

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > LG > Sở hữu: LG V10

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động V10 của LG

 

7.8.46 - Sở hữu: thiết bị G2 của LG 

Quy mô: 33.726

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > LG > Sở hữu: thiết bị G2 của LG

Mô tả: Người có khả năng sở hữu thiết bị LG G2

 

7.8.46.1 - Galaxy Note II  

Quy mô: 9.015

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Galaxy Note II

 

7.8.46.2 - Galaxy Tab

Quy mô: 2.136

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Galaxy Tab

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu chiếc Samsung Galaxy Tab

        

7.8.46.3 - Sở hữu: Galaxy Grand

Quy mô: 502.161

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Grand

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Grand

        

7.8.46.4 - Sở hữu: Galaxy Grand 2   

Quy mô: 635.821

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Grand 2

Mô tả: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy Grand 2

 

7.8.46.5 - Sở hữu: Galaxy Note 3

Quy mô: 1.432.063

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Note 3

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Note 3

        

7.8.46.6 - Sở hữu: Galaxy Note 4

Quy mô: 1.096.811

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Note 4

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Note 4

        

7.8.46.7 - Sở hữu: Galaxy Note 5

Quy mô: 1.677.756

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Note 5

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy Note 5

        

7.8.46.8 - Sở hữu: Galaxy Note 7

Quy mô: 5.302

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Note 7

Mô tả: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy Note 7

        

7.8.46.9 - Sở hữu: Galaxy Note 8       

Quy mô: 5.843.109

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Note 8

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy Note 8

 

7.8.46.10 - Sở hữu: Galaxy S 4 Mini 

Quy mô: 233.687

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy S 4 Mini

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S 4 Mini

 

7.8.46.11 - Sở hữu: Galaxy S III Mini

Quy mô: 502.926

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy S III Mini

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S III Mini

 

7.8.47 - Sở hữu: Galaxy S4       

Quy mô: 1.042.736

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy S4

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S4

 

7.8.48 - Sở hữu: Galaxy S5

Quy mô: 2.386.621

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy S5

Mô tả: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy S5

        

7.8.49 - Sở hữu: Galaxy S6

Quy mô: 4.597.845

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy S6

Mô tả: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy S6

        

7.8.50 - Sở hữu: Galaxy S7

Quy mô: 4.686.333

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy S7

Mô tả: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy S7

        

7.8.51 - Sở hữu: Galaxy S7 Edge

Quy mô: 5.119.898

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy S7 Edge

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy S7 Edge

 

7.8.52 - Sở hữu: Galaxy S8

Quy mô: 8.388.051

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy S8

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S8

        

7.8.53 - Sở hữu: Galaxy S8+     

Quy mô: 5.636.624

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy S8+

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S8+

 

7.8.54 - Sở hữu: Galaxy S9

Quy mô: 8.201.562

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy S9

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S9

        

7.8.55 - Sở hữu: Galaxy S9+     

Quy mô: 7.089.574

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy S9+

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S9+

 

7.8.56 - Sở hữu: Galaxy Tab 2  

Quy mô: 444.270

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Tab 2

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Tab 2

 

7.8.57 - Sở hữu: Galaxy Tab 3  

Quy mô: 2.647.347

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Tab 3

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Tab 3

 

7.8.58 - Sở hữu: Galaxy Tab 4  

Quy mô: 1.604.940

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Tab 4

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy Tab 4

 

7.8.59 - Sở hữu: Galaxy Tab Pro

Quy mô: 79.633

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Tab Pro

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy Tab Pro

        

7.8.60 - Sở hữu: Galaxy Tab S 

Quy mô: 267.492

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: Galaxy Tab S

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Samsung Galaxy Tab S

 

7.8.61 - Sở hữu: thiết bị Galaxy S III        

Quy mô: 882.093

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: thiết bị Galaxy S III

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy S III

 

7.8.62 - Sở hữu: thiết bị Galaxy Y

Quy mô: 77.746

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Samsung > Sở hữu: thiết bị Galaxy Y

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Galaxy Y

 

7.8.63 - Sở hữu: Alcatel    

Quy mô: 8.485.341

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Sở hữu: Alcatel

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Alcatel

 

7.8.64 - Sở hữu: Cherry Mobile

Quy mô: 2.089.737

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Sở hữu: Cherry Mobile

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị Cherry Mobile

 

7.8.65 - Sở hữu: Gionee    

Quy mô: 1.210.699

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Sở hữu: Gionee

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Gionee

 

7.8.66 - Sở hữu: Huawei   

Quy mô: 182.044.455

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Sở hữu: Huawei

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Huawei

 

7.8.67 - Sở hữu: Karbonn

Quy mô: 289.721

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Sở hữu: Karbonn

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Karbonn

 

7.8.68 - Sở hữu: Micromax

Quy mô: 1.308.159

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Sở hữu: Micromax

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Micromax

        

7.8.69 - Sở hữu: Oppo

Quy mô: 217.777.907

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Sở hữu: Oppo

Mô tả: Người có khả năng sở hữu thiết bị di động Oppo

        

7.8.70 - Sở hữu: Tecno

Quy mô: 66.980.393

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Sở hữu: Tecno

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Tecno

        

7.8.71 - Sở hữu: Thiết bị VIVO

Quy mô: 176.608.499

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Sở hữu: Thiết bị VIVO

Mô tả: những người có khả năng sở hữu thiết bị di động VIVO

 

7.8.72 - Sở hữu: Xiaomi   

Quy mô: 289.771.021

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Sở hữu: Xiaomi

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động Xiaomi

 

7.8.73 - Sở hữu: ZTE

Quy mô: 12.852.286

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Sở hữu: ZTE

Mô tả: Những người có khả năng sở hữu thiết bị di động ZTE

        

7.8.74 - Truy cập Facebook (di động): Thiết bị di động LG Android

Quy mô: 39.385.663

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Truy cập Facebook (di động): Thiết bị di động LG Android

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Android của LG

        

7.8.75 - Truy cập Facebook (di động): Thiết bị di động Motorola Android

Quy mô: 78.893.493

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Truy cập Facebook (di động): Thiết bị di động Motorola Android

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Motorola Android

 

7.8.76 - Truy cập Facebook (di động): Thiết bị di động Samsung Android

Quy mô: 730.478.202

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Truy cập Facebook (di động): Thiết bị di động Samsung Android

Mô tả: Người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Samsung Android

 

7.8.77 - Truy cập Facebook (thiết bị di động): Thiết bị di động HTC Android   

Quy mô: 2.540.122

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Truy cập Facebook (thiết bị di động): Thiết bị di động HTC Android

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Android của HTC

 

7.8.78 - Truy cập Facebook (thiết bị di động): thiết bị di động Android của Sony

Quy mô: 9.684.288

Hành vi > Người dùng thiết bị di động > Tất cả thiết bị di động theo thương hiệu > Truy cập Facebook (thiết bị di động): thiết bị di động Android của Sony

Mô tả: Những người chủ yếu truy cập Facebook bằng thiết bị di động Android của Sony

 

 

 

 7.9 - Người Dùng Thiết Bị Di Động Và Thời Gian Sử Dụng Thiết Bị Di Động: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

7.9.1- Sử dụng thiết bị di động (1-3 tháng)

Quy mô: 250.306.874

Hành vi > Người dùng thiết bị di động/Thời gian dùng thiết bị > Sử dụng thiết bị di động (1-3 tháng)

Mô tả: Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 1-3 tháng

 

7.9.2- Sử dụng thiết bị di động (10-12 tháng)

Quy mô: 192.241.561

Hành vi > Người dùng thiết bị di động/Thời gian dùng thiết bị > Sử dụng thiết bị di động (10-12 tháng)

Mô tả: Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 10-12 tháng

        

7.9.3- Sử dụng thiết bị di động (13-18 tháng)

Quy mô: 277.010.668

Hành vi > Người dùng thiết bị di động/Thời gian dùng thiết bị > Sử dụng thiết bị di động (13-18 tháng)

Mô tả: Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 13-18 tháng

        

7.9.4- Sử dụng thiết bị di động (19-24 tháng)    

Quy mô: 217.335.629

Hành vi > Người dùng thiết bị di động/Thời gian dùng thiết bị > Sử dụng thiết bị di động (19-24 tháng)

Mô tả: Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 19-24 tháng

 

7.9.5- Sử dụng thiết bị di động (25 tháng trở lên)      

Quy mô: 425.190.221

Hành vi > Người dùng thiết bị di động/Thời gian dùng thiết bị > Sử dụng thiết bị di động (25 tháng trở lên)

Mô tả: Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 25 tháng trở lên

 

7.9.6- Sử dụng thiết bị di động (4-6 tháng)

Quy mô: 262.482.277

Hành vi > Người dùng thiết bị di động/Thời gian dùng thiết bị > Sử dụng thiết bị di động (4-6 tháng)

Mô tả: Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 4-6 tháng

 

7.9.7- Sử dụng thiết bị di động (7-9 tháng)

Quy mô: 213.431.374

Hành vi > Người dùng thiết bị di động/Thời gian dùng thiết bị > Sử dụng thiết bị di động (7-9 tháng)

Mô tả: Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động từ 7-9 tháng

 

7.9.8- Sử dụng thiết bị di động (dưới 1 tháng)

Quy mô: 193.339.086

Hành vi > Người dùng thiết bị di động/Thời gian dùng thiết bị > Sử dụng thiết bị di động (dưới 1 tháng)

Mô tả: Những người có thể đã sử dụng thiết bị di động dưới 1 tháng

 

7.9.9 - Phân Loại Người Tiêu Dùng.

7.9.10 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Argentina

Quy mô: 1.004.408

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Argentina > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Argentina

Mô tả: Phù hợp với nhóm (ABC1), những người ở Argentina được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

 

7.9.11 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Argentina

Quy mô: 3.699.546

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Argentina > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Argentina

Mô tả: Phù hợp với nhóm (ABC1+C2), những người ở Argentina được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

 

7.9.12 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Brazil      

Quy mô: 17.289.645

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Brazil > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Brazil

Mô tả: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở Brazil được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

 

7.9.13 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Brazil

Quy mô: 42.188.492

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Brazil > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Brazil

Mô tả: Phù hợp với nhóm (A+B+C), những người ở Brazil được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao

 

7.9.14 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Chile

Quy mô: 758.172

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Chile > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Chile

Mô tả: Phù hợp với nhóm (ABC1), những người ở Chile được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

        

7.9.15 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Chile

Quy mô: 2.310.173

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Chile > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Chile

Mô tả: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở Chile được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

 

7.9.16 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Indonesia

Quy mô: 16.518.772

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Indonesia > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Indonesia

Mô tả: Được chỉ định cho nhóm (I ở trên), những người ở Indonesia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

 

7.9.17 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Indonesia

Quy mô: 38.169.617

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Indonesia > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Indonesia

Mô tả: Phù hợp với nhóm (I ở trên, II ở trên và I ở giữa), những người ở Indonesia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

 

7.9.18 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Vương quốc Saudi Arabia       

Quy mô: 856.545

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Kingdom of Saudi Arabia > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Vương quốc Saudi Arabia

Mô tả: Phù hợp với nhóm (A), những người ở Vương quốc Saudi Arabia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

 

7.9.19 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Vương quốc Saudi Arabia

Quy mô: 2.201.435

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Kingdom of Saudi Arabia > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Vương quốc Saudi Arabia

Mô tả: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở Vương quốc Saudi Arabia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị từ trung bình đến cao

 

7.9.20 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Malaysia 

Quy mô: 2.103.345

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Malaysia > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Malaysia

Mô tả: Phù hợp với nhóm SEC (AB), những người ở Malaysia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

 

7.9.21 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Malaysia

Quy mô: 5.326.911

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Malaysia > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Malaysia

Mô tả: Phù hợp với nhóm SEC (AB+C1), những người ở Malaysia được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao

 

7.9.22 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Mexico

Quy mô: 4.999.239

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Mexico > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Mexico

Mô tả: Phù hợp với nhóm (AB), những người ở Mexico được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

        

7.9.23 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Mexico

Quy mô: 15.507.841

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Mexico > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Mexico

Mô tả: Phù hợp với nhóm (ABC+), những người ở Mexico được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

 

7.9.24 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Nam Phi  

Quy mô: 2.547.902

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Nam Phi > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Nam Phi

Mô tả: Phù hợp với nhóm LSM (8,9,10), những người ở Nam Phi được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

 

7.9.25 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Nam Phi

Quy mô: 4.381.580

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Nam Phi > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Nam Phi

Mô tả: Phù hợp với nhóm LSM (5,6,7), những người ở Nam Phi được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

 

7.9.26 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Pakistan  

Quy mô: 1.310.961

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Pakistan > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Pakistan

Mô tả: Phù hợp với nhóm SEC (A), những người ở Pakistan được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

 

 

7.9.27 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Pakistan

Quy mô: 4.826.180

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Pakistan > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Pakistan

Mô tả: Phù hợp với nhóm SEC (A+B), những người ở Pakistan được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao

 

7.9.28 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Philippines

Quy mô: 4.686.462

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Philippines > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Philippines

Mô tả: Phù hợp với nhóm (A), những người ở Philippines được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

        

7.9.29 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Philippines

Quy mô: 19.212.995

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Philippines > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Philippines

Mô tả: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở Philippines được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

 

7.9.30 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Thổ Nhĩ Kỳ

Quy mô: 1.748.069

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Thổ Nhĩ Kỳ > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mô tả: Phù hợp với nhóm SES (A), những người ở Thổ Nhĩ Kỳ được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

        

7.9.31 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Thổ Nhĩ Kỳ

Quy mô: 6.373.693

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Thổ Nhĩ Kỳ > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Thổ Nhĩ Kỳ

Mô tả: Phù hợp với nhóm SES (A + B), những người ở Thổ Nhĩ Kỳ được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

 

7.9.32 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở UAE

Quy mô: 61.611

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > UAE > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở UAE

Mô tả: Phù hợp với nhóm (A), những người ở UAE được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

 

7.9.33 - Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở UAE

Quy mô: 300.768

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > UAE > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở UAE

Mô tả: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở UAE được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

 

7.9.34 - Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Ấn Độ

Quy mô: 65.030.767

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Ấn Độ > Những người thích hàng hóa có giá trị cao ở Ấn Độ

Mô tả: Phù hợp với nhóm (A), những người ở Ấn Độ được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị cao

        

7.9.35 – Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Ấn Độ

Quy mô: 100.718.596

Hành vi > Phân loại người tiêu dùng > Ấn Độ > Những người thích hàng hóa có giá trị trung bình và cao ở Ấn Độ

Mô tả: Phù hợp với nhóm (A+B), những người ở Ấn Độ được dự đoán là thích hàng hóa có giá trị trung bình cao

 

 

7.11 – Soccer: Bao Gồm Các Hạng Mục Sau:

7.11.1 - Bạn bè của fan bóng đá

Quy mô: 1.689.091.994

Hành vi > Soccer > Bạn bè của fan bóng đá

Mô tả: Bạn bè của bất kỳ ai là fan bóng đá (bóng đá Mỹ) tương tác tích cực hoặc vừa phải. Không bao gồm những người đang là fan bóng đá rồi.

 

7.11.2 - Fan bóng đá (tương tác với nội dung ở mức độ cao)

Quy mô: 10.401.211

Hành vi > Soccer > Fan bóng đá (tương tác với nội dung ở mức độ cao)

Mô tả: Tương tác với nội dung liên quan đến bóng đá (bóng đá Mỹ) 5 lần trở lên trong 90 ngày qua

        

7.11.3 - Fan bóng đá (tương tác với nội dung ở mức độ vừa phải)

Quy mô: 85.211.255

Hành vi > Soccer > Fan bóng đá (tương tác với nội dung ở mức độ vừa phải)

Mô tả: Tương tác với nội dung liên quan đến bóng đá (bóng đá Mỹ) và thể thao dưới 5 lần trong 90 ngày qua.

Từ Khoá: chạy quảng cáo facebook, chay quảng cáo facebook, quảng cáo facebook, cách chạy quảng cáo facebook, chạy quảng cáo, cách chạy quảng cáo facebook hiệu quả, cách chạy, quang cáo facebook hiệu quả, quảng cáo trên facebook, chay ads fb, chạy ads facebook, chay ads facebook, dịch vụ quảng cáo facebook, dich vu quảng cáo facebook, cách quảng cáo trên facebook, cách chạy quảng cáo, bảng giá chạy quảng cáo trên facebook, quảng cáo facebook hiệu quả, giá chạy quảng cáo facebook, chạy quảng cáo fb, cách chạy quảng cáo trên facebook ,chạy quảng cáo trên facebook, quảng cáo fb, dịch vụ chạy quảng cáo facebook, chi phí chạy quảng cáo facebook, chạy quảng cáo facebook hiệu quả, chi phí quảng cáo facebook, cách quảng cáo facebook, các ngưỡng thanh toán facebook, thuê chạy quảng cáo facebook, ngưỡng thanh toán facebook, cách chạy ads fb, cách chạy ads facebook, quang cáo facebook, quang cao facebook, kinh nghiệm chạy quảng cáo facebook, chạy tương tác fb, chạy quảng cáo facebook miễn phí, cách tạo quảng cáo trên facebook, cách quảng cáo facebook hiệu quả, bảng giá quảng cáo facebook, quảng cáo facebook giá rẻ, hướng dẫn quảng cáo facebook, hướng dẫn chạy quảng cáo facebook 2021, giá quảng cáo facebook, chạy quảng cáo livestream, chạy quảng cáo kiếm tiền, chạy quảng cáo fanpage, chay quang cao, chạy mkt, cách tạo tài khoản quảng cáo facebook, cách chạy quảng cáo fb,